Interpelacja nr 34004

Poseł PiS Jarosław Zieliński zgłosił 31 lipca 2015 r. interpelację poselską skierowaną do Ministra Spraw Wewnętrznych w w sprawie niepokojącej sytuacji, w jakiej znalazły się Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna i Biuro Ochrony Rządu z powodu dużej liczby wakatów występujących w tych służbach.

Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna oraz Biuro Ochrony Rządu są służbami, których sprawne działania mają zapewnić bezpieczeństwo naszego państwa i obywateli.

Z tego względu do realizacji ustawowych zadań nałożonych na te służby nieodzowne jest ich wyposażenie w niezbędne siły i środki. Dlatego niepokój budzą informacje dotyczące dużej liczby wakatów występujących w szeregach funkcjonariuszy tych służb pomimo przyznania im określonego limitu etatów. Konsekwencją tych braków jest zagrożenie nieskutecznością w realizacji zadań przez te formacje podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, tym bardziej, że nasilające się klęski żywiołowe oraz aktualna sytuacja geopolityczna zwiększają możliwość wystąpienia szerokiego spektrum zagrożeń, a tym samym powodują dodatkowe obciążenie dla tych służb. W tym kontekście niewypełnienie przyznanego limitu etatowego, a więc zmniejszona w stosunku do potrzeb liczba funkcjonariuszy jest czymś absolutnie niezrozumiałym.

Niemożliwa do zaakceptowania jest sytuacja, w której braki budżetowe wyżej wymienionych formacji łatane są jedynie doraźnie z rezerwy celowej oraz kosztem zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń funkcjonariuszy. Taka sytuacja destabilizuje funkcjonowanie tych służb.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.), proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jaka jest liczba wakatów w Policji i Państwowej Straży Pożarnej z podziałem na województwa według stanu na dzień 31 lipca 2015 roku?

 2. Jaka jest liczba wakatów w Policji i Państwowej Straży Pożarnej z podziałem na komendy powiatowe i miejskie według stanu na dzień 31 lipca 2015 roku?

 3. Jaka była liczba wakatów w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu w latach 2010 – 2014 oraz na dzień 31 lipca 2015 roku (z podziałem na poszczególne lata)?

 4. Jaka jest przyczyna tak wysokiej liczby wakatów w służbach podległych ministrowi spraw wewnętrznych?

 5. Czy zostały podjęte działania mające na celu uzupełnienie wakatów w wyżej wymienionych służbach i jaki to przyniosło skutek ?

 6. Jaki jest stan obsady stanowisk kierowniczych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu, od stanowiska naczelnika do najwyższych funkcji w tych formacjach? Ile jest wakatów na tych stanowiskach?

 7. Jaki jest stan obsady stanowisk w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu na stanowiskach poniżej naczelnika wydziału? Ile jest wakatów na tych stanowiskach?

 8. Jaka była suma nadgodzin wypracowanych przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu w latach 2010 – 2014 (z podziałem na poszczególne służby i lata)?

 9. Jaka jest suma nadgodzin wypracowanych przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu według stanu na dzień 31 lipca 2015 roku?

 10. Ilu funkcjonariuszy pozostaje w grupach dyspozycyjnych komendantów głównych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej? Jakie zadania te osoby wykonują i dlaczego zadań tych nie mogą zrealizować komórki organizacyjne znajdujące się w strukturach komend głównych tych służb?

 11. Ile jest obecnie wakatów w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej i jaki to stanowi procent przyznanych tym jednostkom etatów?

 12. Ile jest wakatów w komendach wojewódzkich Policji i Państwowej Straży Pożarnej i jaki to stanowi procent przyznanych im etatów?

 13. Ile jest wakatów w oddziałach Straży Granicznej i jaki to stanowi procent przyznanych im etatów?

 14. Jakie środki finansowe zostały przeznaczone na nagrody dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych w komendach głównych służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych w latach 2010 – 2014 oraz do dnia 31 lipca w 2015 roku?

 15. Co się dzieje ze środkami finansowymi przekazanymi do służb na etaty, które nie są obsadzone? W jaki sposób zostały te środki rozdysponowane i wykorzystane w latach 2010 – 2014 oraz do dnia 31 lipca w 2015 roku?

 16. Czy zostały uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu za nadgodziny wypracowane przez nich do dnia 31 lipca 2015 roku? Jeśli nie, to jaka jest tego przyczyna, bo chyba nie brak środków finansowych, gdyż jeżdżąca obecnie po kraju Pani Premier obiecuje w wielu regionach i miastach olbrzymie środki finansowe na realizację różnych celów, z czego można wnosić, że rząd PO – PSL dysponuje rezerwami finansowymi, z których można uregulować zobowiązania finansowe wobec funkcjonariuszy wyżej wymienionych służb?

Białystok, 30 lipca 2015 roku

Załączniki:
Pobierz plik (IT-229-78.pdf)IT-229-78.pdf[ ]259 kB