Opinia RPO o projekcie tzw. ustawy o jawności

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił stanowisko w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego, który 25 października 2017 r. został przekazany do konsultacji publicznych i równolegle do uzgodnień międzyresortowych.

Wnioskodawcą w sprawie jest Minister - członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych.

Przedstawiony projekt zakłada, że w jednym akcie prawnym rangi ustawowej uregulowane zostaną zagadnienia będące dotychczas przedmiotem:

  1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  2. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz
  3. ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248; dalej jako: ustawa o działalności lobbingowej).

Regulacje zaproponowane w projekcie ustawy są związane bezpośrednio z prawem do informacji o działalności władzy publicznej, a także powiązanym z nim prawem do ochrony życia prywatnego oraz ograniczeniem prawa do pozyskiwania informacji przez organy władzy publicznej o obywatelach do przypadków niezbędnych i uznawanych w państwie demokratycznym. 

Uwagi dotyczące zasad, środków i trybu dostępu do informacji publicznej (rozdział 2 i 3 projektu ustawy)

W ocenie Rzecznika (VII.6061.1.2017) niektóre proponowane rozwiązania normatywne, wbrew zakładanym przez projektodawcę celom „wzmocnienia transparentności polskiego państwa”, mogą w praktyce znacznie ograniczyć dostęp do informacji publicznej i będą stanowić regres w stosunku do dzisiaj obowiązujących rozwiązań prawnych.

Czytaj dalej

Strażnicy graniczni będą mogli zatrzymać dowód rejestracyjny

Projekt rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, który trafił 27.10 do uzgodnień międzyresortowych pozwoli strażnikom granicznym na zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Nowe rozporządzenie służy dostosowaniu  przepisów do nowej ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z 15 września 2017 r. Przewidziała ona, że Straż Graniczna otrzyma uprawnienia związane z kontrolą pojazdów. Funkcjonariusze SG będą mogli samodzielnie zatrzymać dowód rejestracyjny w takich samych przypadkach, w jakich mogą robić to policjanci, m.in. jeśli pojazd zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Dotychczas, jeśli np. podczas rutynowej kontroli na granicy, funkcjonariusze SG stwierdzili, że dane auto stanowi zagrożenie, dowód rejestracyjny mógł być zatrzymany tylko przez policjanta. Wiązało się to z niepotrzebnym czekaniem i marnowało czas funkcjonariuszy obu służb. Nowe przepisy przyspieszą ten proces i ograniczą zbędne koszty.. Funkcjonariusze SG będą mogli wykonać więcej kontroli, a policjanci nie będą musieli przyjeżdżać na miejsce tylko po to, aby zatrzymać dowód rejestracyjny.

 

Pierwsze czytanie przygotowanego przez MSWiA projektu ustawy powołującej Biuro Nadzoru Wewnętrznego

Zapewnienie skuteczniejszego nadzoru nad służbami podległymi i nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – to założenie rządowego projektu ustawy, którego pierwsze czytanie w Sejmie miało miejsce w czwartek 28 września br.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw, w strukturach MSWiA powstanie Biuro Nadzoru Wewnętrznego (BNW). Najważniejszym zadaniem Biura będzie egzekwowanie odpowiednich standardów pracy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zajmie się też wszelkimi nieprawidłowościami w ich pracy, w tym przypadkami łamania prawa, czy naruszenia etyki zawodowej. BNW będzie również weryfikować kandydatów na wyższe stanowiska w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu – sprawdzi czy nie popełniali oni nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji.

Czytaj dalej

Warunki nabycia prawa do emerytury mundurowej

W trakcie debat publicznych funkcjonowanie odrębnego systemu emerytalnego dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych również stanowiło przedmiot dyskusji. Odnotowano to w Zielonej księdze. Zwolnienie ze służby w rzeczywistości wiąże się często z kontynuowaniem pracy zawodowej przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia. W debatach publicznych wyrażano stanowisko, że funkcjonariusz po 20 czy 25 latach służby jest często zbyt cennym fachowcem, aby z jego wiedzy i doświadczenia rezygnować. Nabycie prawa do emerytury mundurowej w wieku wcześniejszym niż emerytalny nie zawsze jest zasadne. W debatach prezentowano również poglądy dotyczące zachowania dotychczasowych regulacji szczególnych wobec tych grup zawodowych. Natomiast w przypadku funkcjonariuszy, których specyfika pracy nie jest wprost związana ze szczególnymi warunkami służby (np. pracownicy biurowi), należy rozważyć wyłączenie z systemu zaopatrzeniowego i włączenie do systemu powszechnego. Należy jednak zastrzec, że zmiany nie powinny dotyczyć osób, które już rozpoczęły służbę, lecz tylko tych, które rozpoczną karierę zawodową w przyszłości. Ponadto ewentualna decyzja na temat zmian powinna zależeć od ścisłej analizy skutków finansowych dla sektora finansów publicznych.

Załączniki:
Pobierz plik (Biała_księga.pdf)Biała_księga.pdf[ ]439 kB

Projekty ustaw

OPINIA PRAWNA

W przedmiocie analizy projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Załączniki:
Pobierz plik (opinia.pdf)opinia.pdf[ ]2487 kB

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy skierowany do I czytania

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań zapewniających w pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL przez ustalenie na nowo świadczeń emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Źródło: sejm.gov.pl

Projekty aktów prawnych

Do biura NSZZ FSG z Forum ZZ wpłynęły poniższe akty prawne:

  1. Przegląd systemu emerytalnego. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 637) wraz z propozycjami zmian (projekt z dnia 31 października 2016 r.)
  2. Projekt informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) wraz z propozycjami zmian (z dnia 31 października 2016 r.)
  3. Biała Księga. Przegląd emerytalny. Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. 2016. Oprac. ZUS
  • 1
  • 2