• Start
  • Aktualności
  • Pisma wychodzące

Rekomendacja Grupy Roboczej z 11.08.2016'

Obradująca 11 sierpnia br. grupa robocza Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. ostatecznego kształtu ustawy modernizacyjnej na lata 2017 - 2020 przyjęła rekomendację do otrzymanego projektu ww. ustawy.

Czytaj dalej

Odpowiedź ZG NSZZ FSG w sprawie arkusza uzgodnień KG-KS-2144/III/16

Odpowiedź ZG NSZZ FSG w sprawie arkusza uzgodnień KG-KS-2144/III/16 z  dnia 8 lipca w sprawie projektu zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej zmieniającego zarządzanie nr 106 w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. NSZZ FSG wniósł o odrzucenie proponowanych zmian.

Pismo do KGSG w sprawie zmiany zarządzenia nr 39

W imieniu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwracam się z wnioskiem do Pana Komendanta o wyrażenie zgody na zmianę przepisów Zarządzenia Nr 39 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie norm należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej i umożliwienie nieodpłatnego przekazania opiekunowi psa służbowego wyposażenia specjalnego służącego do obsługi psa w przypadku wycofania psa ze służby w postaci:

  • obroży;
  • smyczy;
  • kagańca;
  • miski;
  • gryzaka;
  • posłania,
  • przyrządów do pielęgnacji psa.

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 39 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. osoba przejmująca opiekę nad psem służbowym wycofanym ze służby jest pozbawiona podstawowego wyposażenia służącego do pielęgnacji oraz sprawowania opieki nad psem w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym, takich jak (obroża, smycz, kaganiec). Praktyka wskazuje, że zdane wyposażenie przez przewodnika psa służbowego nie jest już wykorzystywane w służbie i zostaje poddane wybrakowaniu.

Wprowadzenie proponowanych zmian pozwoli efektywnie wykorzystywać sprzęt służący do opieki nad psem oraz ułatwi opiekę nad psem przez osoby, które się na to zdecydowały. Warto zauważyć, że to byli przewodnicy psów służbowych decydują się na dalszą opiekę nad psem z którym wspólnie pełnili służbę w Straży Granicznej.

Należy podkreślić, że zmiany w przepisach będą też pozytywnie oddziaływały na wizerunek Straży Granicznej, która nie będzie pozbawiać „emerytowanych” psów przysłowiowej ,,miski” i rzeczywistego podziękowania za czas służby.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o L-4 przesłany ministrowi

Pismem z dnia 5 lipca 2016' Grupa Robocza Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. Podsumowania Działania "Ustawy o L-4" przesłała na ręce ministra przyjęty przez Grupę Roboczą projekt ustawy o zmianie wzmiankowanej ustawy.

Grupa Robocza wnosi o podjęcie stosownych prac i przyjęcie przesłanego projektu jako przedłożenia rządowego. Grupa podkreśla w swoim piśmie, że postulowane zmiany są od dawna oczekiwane przez środowisko służb mundurowych.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo do Ministra.pdf)pismo do Ministra.pdf[ ]284 kB
Pobierz plik (projekt ustawy.pdf)projekt ustawy.pdf[ ]744 kB

A P E L

Wielkopolska i Lubuska FZZSM zwraca się z apelem do organów statutowych związków zawodowych służb mundurowych oraz Członków tych organizacji o wyrażenie swojego sprzeciwu, w każdej dopuszczalnej formie wobec zamiaru rozbicia przez władze NSZZ Policjantów solidarności ruchu związkowego budowanej od 2006 roku w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Utworzenie w dniu 1 kwietnia 2016 roku kolejnej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Publicznych, której cele są identyczne jak FZZSM jest decyzją szkodliwą, która może w nieodległej przyszłości doprowadzić do konfliktów oraz umniejszenia roli związków zawodowych działających w służbach mundurowych.

W poczuciu odpowiedzialności za interes funkcjonariuszy służb mundurowych, których organy związkowe mają obowiązek ustawowy i statutowy godnie reprezentować oczekujemy, że nasz apel nie pozostanie bez reakcji. W przeciwnym wypadku będzie to przyzwolenie na działania destrukcyjne kilku działaczy związkowych, którym przyświecają prawdopodobnie partykularne interesy bez patrzenia na dotychczasowe osiągnięcia FZZSM.

KOMUNIKAT FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH z dnia 21 czerwca 2016r.

W dniu 21 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego omówiono i przyjęto ,,Regulamin Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych”, który zacznie obowiązywać od dnia 01 lipca 2016 roku (scan w załączeniu).

Federacja ZZ SM podjęła decyzję o zwołaniu w 14 lipca 2016 roku pierwszego posiedzenia Rady Federacji ZZ SM, które odbędzie się w trybie przyjętego Regulaminu. Ponadto omówiono kwestię związaną z dalszymi wspólnymi działaniami w zakresie projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020, który ma swoim zakresem objąć funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czytaj dalej

Stanowisko NSZZ FSG

STANOWISKO

Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Funkcjonariuszy Straży Granicznej w sprawie projektu z dnia  20.05.2016 r.

ustawy o ustanowieniu „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej

 Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 ”.

Zarząd Główny NSZZ FSG z satysfakcją przyjął do wiadomości fakt rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. Jest to długo oczekiwany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej projekt. Idea jego wprowadzenia świadczy o odpowiedzialnym myśleniu i działaniu na rzecz wzmocnienia stanu bezpieczeństwa państwa, jego obywateli i funkcjonariuszy. Służba i praca w resorcie spraw wewnętrznych i administracji w ostatnim okresie czasu, stała się mało atrakcyjna. Można stwierdzić, że był to czas ciągłego wprowadzania niekorzystnych zmian, których skutki boleśnie odczuli funkcjonariusze, pracownicy i ich rodziny. Konsekwencją takiego stanu rzeczy były liczne odejścia z pracy i służby wartościowych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie ogólnie pojętego bezpieczeństwa państwa.

Załączniki:
Pobierz plik (Stanowisko NSZZ FSG modernizacja.pdf)Stanowisko NSZZ FSG modernizacja.pdf[ ]836 kB

Czytaj dalej

Pismo w sprawie podjęcia działań w zakresie wzrostu waloryzacji wysokości równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

 

W związku z podjętą przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej uchwałą nr 4/IX/2016 roku, zwracam się z wnioskiem do Pana Komendanta o podjęcie działań w zakresie wzrostu – waloryzacji wysokości równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego jaki otrzymuje funkcjonariusz Straży Granicznej oraz wzrostu wysokości pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo KG SG.pdf)pismo KG SG.pdf[ ]633 kB

Czytaj dalej

Pismo do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zmiany przepisów dotyczących mianowania funkcjonariuszy Straży Granicznej na pierwszy stopień w korpusie chorążych.

W związku z podjętą przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej uchwałą nr 58/IX/2016 roku, zwracam się z wnioskiem do Pana Komendanta o zmianę przepisów dotyczących mianowania funkcjonariuszy Straży Granicznej na pierwszy stopień w korpusie chorążych.
Zdaniem ZG NSZZ FSG mianowanie na stopień chorążego w Straży Granicznej powinno odbywać się bez wymaganego ukończenia szkoły chorążych. Uzależnione powinno być tylko od pozytywnej opinii służbowej, posiadanych kwalifikacji i zajmowanego stanowiska służbowego.
Uwzględnienie proponowanego wniosku pozwoli zapoczątkować realizację tzw. „ścieżki kariery zawodowej funkcjonariusza SG", w której premiowane zaangażowanie funkcjonariuszy i okres służby. Ponadto wpłynie pozytywnie na aspekt zmniejszenia nadgodzin w służbie wynikających między innymi z tytułu przebywania funkcjonariusza na wymaganym szkoleniu oraz będzie zbieżne z przepisami obowiązującymi innych funkcjonariuszy podległych MSWiA

Załączniki:
Pobierz plik (pismo 115.pdf)pismo 115.pdf[ ]248 kB

Pismo dotyczące decyzji o uruchomieniu środków finansowych będących w dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych SG

W związku brakiem jednoznacznego stanowiska wyrażonego w piśmie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w kwestii decyzji o uruchomieniu środków finansowych będących w dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych SG i kierowników komórek organizacyjnych KGSG z tytułu zbliżającej się 25 rocznicy powstania Straży Granicznej, w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej wnoszę o niezwłoczne wydanie takiej decyzji.

 

Zdaniem NSZZ FSG 25 rocznica powstania Straży Granicznej jest odpowiednim momentem i okazją do docenienia służby pełnionej przez wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zgodnie z oczekiwaniami funkcjonariuszy nagrody powinny być przyznane w równych kwotach i objąć jak największą ich grupę, w ramach przewidzianych na ten cel środków.

Czytaj dalej