• Start
  • Aktualności
  • Pisma wychodzące

Projekt ustawy o zmianie ustawy o L-4 przesłany ministrowi

Pismem z dnia 5 lipca 2016' Grupa Robocza Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. Podsumowania Działania "Ustawy o L-4" przesłała na ręce ministra przyjęty przez Grupę Roboczą projekt ustawy o zmianie wzmiankowanej ustawy.

Grupa Robocza wnosi o podjęcie stosownych prac i przyjęcie przesłanego projektu jako przedłożenia rządowego. Grupa podkreśla w swoim piśmie, że postulowane zmiany są od dawna oczekiwane przez środowisko służb mundurowych.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo do Ministra.pdf)pismo do Ministra.pdf[ ]284 kB
Pobierz plik (projekt ustawy.pdf)projekt ustawy.pdf[ ]744 kB

A P E L

Wielkopolska i Lubuska FZZSM zwraca się z apelem do organów statutowych związków zawodowych służb mundurowych oraz Członków tych organizacji o wyrażenie swojego sprzeciwu, w każdej dopuszczalnej formie wobec zamiaru rozbicia przez władze NSZZ Policjantów solidarności ruchu związkowego budowanej od 2006 roku w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Utworzenie w dniu 1 kwietnia 2016 roku kolejnej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Publicznych, której cele są identyczne jak FZZSM jest decyzją szkodliwą, która może w nieodległej przyszłości doprowadzić do konfliktów oraz umniejszenia roli związków zawodowych działających w służbach mundurowych.

W poczuciu odpowiedzialności za interes funkcjonariuszy służb mundurowych, których organy związkowe mają obowiązek ustawowy i statutowy godnie reprezentować oczekujemy, że nasz apel nie pozostanie bez reakcji. W przeciwnym wypadku będzie to przyzwolenie na działania destrukcyjne kilku działaczy związkowych, którym przyświecają prawdopodobnie partykularne interesy bez patrzenia na dotychczasowe osiągnięcia FZZSM.

KOMUNIKAT FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH z dnia 21 czerwca 2016r.

W dniu 21 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego omówiono i przyjęto ,,Regulamin Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych”, który zacznie obowiązywać od dnia 01 lipca 2016 roku (scan w załączeniu).

Federacja ZZ SM podjęła decyzję o zwołaniu w 14 lipca 2016 roku pierwszego posiedzenia Rady Federacji ZZ SM, które odbędzie się w trybie przyjętego Regulaminu. Ponadto omówiono kwestię związaną z dalszymi wspólnymi działaniami w zakresie projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020, który ma swoim zakresem objąć funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czytaj dalej

Stanowisko NSZZ FSG

STANOWISKO

Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Funkcjonariuszy Straży Granicznej w sprawie projektu z dnia  20.05.2016 r.

ustawy o ustanowieniu „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej

 Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 ”.

Zarząd Główny NSZZ FSG z satysfakcją przyjął do wiadomości fakt rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. Jest to długo oczekiwany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej projekt. Idea jego wprowadzenia świadczy o odpowiedzialnym myśleniu i działaniu na rzecz wzmocnienia stanu bezpieczeństwa państwa, jego obywateli i funkcjonariuszy. Służba i praca w resorcie spraw wewnętrznych i administracji w ostatnim okresie czasu, stała się mało atrakcyjna. Można stwierdzić, że był to czas ciągłego wprowadzania niekorzystnych zmian, których skutki boleśnie odczuli funkcjonariusze, pracownicy i ich rodziny. Konsekwencją takiego stanu rzeczy były liczne odejścia z pracy i służby wartościowych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie ogólnie pojętego bezpieczeństwa państwa.

Załączniki:
Pobierz plik (Stanowisko NSZZ FSG modernizacja.pdf)Stanowisko NSZZ FSG modernizacja.pdf[ ]836 kB

Czytaj dalej

Pismo w sprawie podjęcia działań w zakresie wzrostu waloryzacji wysokości równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

 

W związku z podjętą przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej uchwałą nr 4/IX/2016 roku, zwracam się z wnioskiem do Pana Komendanta o podjęcie działań w zakresie wzrostu – waloryzacji wysokości równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego jaki otrzymuje funkcjonariusz Straży Granicznej oraz wzrostu wysokości pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo KG SG.pdf)pismo KG SG.pdf[ ]633 kB

Czytaj dalej

Pismo do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zmiany przepisów dotyczących mianowania funkcjonariuszy Straży Granicznej na pierwszy stopień w korpusie chorążych.

W związku z podjętą przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej uchwałą nr 58/IX/2016 roku, zwracam się z wnioskiem do Pana Komendanta o zmianę przepisów dotyczących mianowania funkcjonariuszy Straży Granicznej na pierwszy stopień w korpusie chorążych.
Zdaniem ZG NSZZ FSG mianowanie na stopień chorążego w Straży Granicznej powinno odbywać się bez wymaganego ukończenia szkoły chorążych. Uzależnione powinno być tylko od pozytywnej opinii służbowej, posiadanych kwalifikacji i zajmowanego stanowiska służbowego.
Uwzględnienie proponowanego wniosku pozwoli zapoczątkować realizację tzw. „ścieżki kariery zawodowej funkcjonariusza SG", w której premiowane zaangażowanie funkcjonariuszy i okres służby. Ponadto wpłynie pozytywnie na aspekt zmniejszenia nadgodzin w służbie wynikających między innymi z tytułu przebywania funkcjonariusza na wymaganym szkoleniu oraz będzie zbieżne z przepisami obowiązującymi innych funkcjonariuszy podległych MSWiA

Załączniki:
Pobierz plik (pismo 115.pdf)pismo 115.pdf[ ]248 kB

Pismo dotyczące decyzji o uruchomieniu środków finansowych będących w dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych SG

W związku brakiem jednoznacznego stanowiska wyrażonego w piśmie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w kwestii decyzji o uruchomieniu środków finansowych będących w dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych SG i kierowników komórek organizacyjnych KGSG z tytułu zbliżającej się 25 rocznicy powstania Straży Granicznej, w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej wnoszę o niezwłoczne wydanie takiej decyzji.

 

Zdaniem NSZZ FSG 25 rocznica powstania Straży Granicznej jest odpowiednim momentem i okazją do docenienia służby pełnionej przez wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zgodnie z oczekiwaniami funkcjonariuszy nagrody powinny być przyznane w równych kwotach i objąć jak największą ich grupę, w ramach przewidzianych na ten cel środków.

Czytaj dalej

Posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych

21 kwietnia o godz 11:00w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, sala A, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, odbędzie się posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego.
Proponowany porządek obrad:
1) Informacja resortów: MRPiPS, MF, MSWiA na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.03.2015r. sygn. akt K 39/13 poprzez włączenie funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – analiza art. „15 a” ustawy .
2) Informacja resortów: MRPiPS, MF, MSWiA na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 30) .
3) Informacja MSWiA na temat zapewnienia bezpieczeństwa w związku z organizacją XXXI Światowych Dni Młodzieży w dniach 27-31 lipca 2016 roku i Szczytu NATO w dniach 8 – 9 lipca 2016 roku.
4) Informacja resortów: MRPiPS, MF, MSWiA na temat założeń ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 dla wszystkich służb mundurowych.

Stanowisko NSZZ FSG do arkusza uzgodnień nr FAX KG-TZ-26/VI/16

W nawiązaniu do arkusza uzgodnień nr FAX KG-TZ-26/VI/16 z dnia 18 marca 2016 roku do projektu zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej, uprzejmie informuję, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej wnosi o uwzględnienie poniższych uwag:

  • Do norm umundurowania zawartych w zestawie nr 4, w pkt 31 i uwagach dotyczących zestawu nr 4 dodać identyfikator rozpoznawczy rozpoznania minersko-pirotechnicznego Straży Granicznej.
  • W załączniku nr 2 wprowadzić wzór identyfikatora rozpoznania minersko-pirotechnicznego Straży Granicznej.
  • W zestawie nr 9 w pkt 11 oraz uwagach pod zestawem dodać identyfikator rozpoznania minersko-pirotechnicznego Straży Granicznej.
  • Wprowadzić w zestawie nr 4 normy dla funkcjonariuszy Wydziałów Operacyjno-Śledczych o umundurowanie: pkt 4 – kominiarka, pkt 7 – buty taktyczne, pkt 12- kurtka realizacyjna, pkt 13 – spodnie realizacyjne.

Zadania realizowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz funkcjonariuszy operacyjnych, dochodzeniowo - śledczych a także techników kryminalistyki wymaga rozszerzenia katalogu norm umundurowania zawartych w załączniku nr 1 i zmian w załączniku nr 2.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo dot. arkusza uzgodnień 26.pdf)pismo dot. arkusza uzgodnień 26.pdf[ ]481 kB

Czytaj dalej