• Start
  • Aktualności
  • Pisma wychodzące

Pismo FZZ SM do Prezydenta RP

W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentujących funkcjonariuszy służb mundurowych, zwracamy się z prośbą o przywrócenie znaczenia i rangi dialogu społecznego prowadzonego pod patronatem Pana Prezydenta.

Apel nasz podyktowany jest niespotykanym wcześniej trybem i sposobem wprowadzenia kontrowersyjnych zapisów w Rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061) - w zakresie dotyczącym wprowadzenia rozwiązań zapewniających w znacznym zakresie zniesienie uprawnień emerytalnych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL przez ustalenie na nowo świadczeń emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 

Pismo do Komendanta Głównego SG

Z uwagi na podjętą przez Zarząd Główny NSZZ FSG uchwałę nr 96/IX/2016 r z dnia 1 grudnia 2016 roku, w związku pracami Grupy roboczej ds. nadgodzin w służbach mundurowych działającej przy Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwracam się do Pana Komendanta z wnioskiem o odstąpienie od wprowadzenia proponowanej zmiany brzmienia art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r o Straży Granicznej o treści: „2. Czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2a". W ocenie ZG NSZZ FSG proponowana zmiana obecnego brzmienia art. 37 ust. 2 ustawy o SG polegająca na wydłużeniu okresu rozliczeniowy czasu pełnienia służby z trzech do sześciu miesięcy nie ma uzasadnienia merytorycznego. Zdaniem NSZZ FSG propozycja wprowadzenia analogicznego rozwiązania we wszystkich służbach podległych MSWiA w przypadku Straży Granicznej jest rozwiązaniem niekorzystnym dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zdaniem NSZZ FSG propozycja ta nie przyczyni się do optymalizacji wykorzystania zasobów kadrowych w procesie realizacji ustawowych zadań oraz nie wpłynie pozytywnie na aspekt prawidłowego odbioru wypracowanych przez funkcjonariusza nadgodzin. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki i rodzaju pełnionej służby w Straży Granicznej. Służba pełniona w godzinach nadliczbowych ma charakter wyjątkowy i powinna być dopuszczalna jedynie w razie szczególnych potrzeb na rzecz dobra służby a czas rekompensaty za nią powinien być jak najkrótszy. 

Załączniki:
Pobierz plik (pismo_realizacja_uchwały_96-IX_2016.pdf)pismo_realizacja_uchwały_96-IX_2016.pdf[ ]3853 kB

List do Ministra Błaszczaka

My, niżej podpisani, byli ministrowie spraw wewnętrznych, wyrażamy zdecydowany protest przeciwko projektowi z dnia 14 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Projektowane zmniejszenie — po raz wtóry - świadczeń funkcjonariuszom, którzy w 1990 r. uzyskali pozytywną weryfikację i podjęli służbę w Urzędzie Ochrony Państwa i innych służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oceniamy jako działanie szkodliwe dla wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, naruszające szereg przepisów Konstytucji RP, wynikających z niej zasad konstytucyjnych oraz aktów prawa międzynarodowego...

 

Załączniki:
Pobierz plik (strona-1.jpg)strona-1.jpg[ ]428 kB
Pobierz plik (strona-2.jpg)strona-2.jpg[ ]515 kB
Pobierz plik (strona-3.jpg)strona-3.jpg[ ]258 kB

KOMUNIKAT FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

W dniu 5 października 2016 roku w biurze Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Z zadowoleniem przyjęto komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 września br. „Ustawa o modernizacji służb: lepsza infrastruktura, nowy sprzęt i wyższe płace”. Jest to długo oczekiwana decyzja o wzmocnieniu służb mundurowych, która swoje odzwierciedlenie winna znaleźć w zapisach budżetowych każdej ze służb, wraz ze skutkiem obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku. Informacji na temat wysokości podwyżek pozostawiła jednak niedosyt środowiska mundurowego, gdzie wcześniejsze zapowiedzi i oczekiwania były większe ze względu na kilkuletnie zaniedbania poprzednich rządów.

Czytaj dalej

stanowiska Rady Federacji ZZ SM i Konwentu Dziekanów z dnia 14 września 2016 r.

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dużym niezadowoleniem przyjmuje do wiadomości informację, że zapowiadany przedstawiony i konsultowany ze środowiskiem w ramach prac resortowych a także prac podzespołu ds służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego, program modernizacji służb mundurowych nie został do tej pory wprowadzony na mocy ustawy, a źródło jego finansowania nie znalazło oparcia w przyszłorocznej ustawie budżetowej.

Załączniki:
Pobierz plik (2016-09-14-Stanowiska Rady FZZ SM.pdf)2016-09-14-Stanowiska Rady FZZ SM.pdf[ ]202 kB

Czytaj dalej

Komunikat FZZ SM

W dniu 14 września 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej, przy udziale przedstawicieli: Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP (Przewodnicząca Barbara Smolińska, Wiceprzewodniczący Arkadiusz Pytlak, Członek Zarządu Joanna Sidor), Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych (Przewodniczący płk Marian BABUŚKA), oraz reprezentacji wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Wielkopolski, Warmii i Mazur, Małopolski, województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego (kol. Andrzej Szary i kol. Dariusz Żak).

Załączniki:
Pobierz plik (2016-09-14-Komunikat Rady FZZ SM.pdf)2016-09-14-Komunikat Rady FZZ SM.pdf[ ]148 kB

Czytaj dalej

Pismo Federacji ZZ SM do Pani Premier

Ukazujące się publicznie informacje w sprawie prac nad ujednoliceniem systemów emerytalnych i rekomendacji zmian w systemach służb mundurowych, wzbudzają uzasadniony niepokój całego naszego środowiska. Poruszenie i zbulwersowanie jakie wywołują medialne doniesienia w sprawie planowanej "korekty" wynikającej z przeglądu emerytalnego prowadzonego przez ZUS i resort pracy, trudno nam pogodzić z wcześniejszymi obietnicami i deklaracjami składanymi w tym zakresie. Obecne prezentowane informacje w jaskrawy sposób zaprzeczają tym deklaracjom, uderzając w funkcjonariuszy od których codzienna służba wymaga również narażania własnego zdrowia i życia.

Czytaj dalej

Spotkanie z Ministrami

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystosowała pisma w sprawie spotkania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości. Spotkania mają dotyczyć podjęcia dyskusji w zakresie struktury podziału i alokacji zaplanowanych środków w ramach projektu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020".

Komunikat FZZSM

KOMUNIKAT FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH z dnia 24 sierpnia 2016 roku

W dniu 24 sierpnia 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w skład którego wchodzą przedstawiciele związków zawodowych funkcjonariuszy, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele: Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP (Przewodnicząca Barbara Smolińska, Wiceprzewodniczący Arkadiusz Pytlak), oraz Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych (Z-ca Przewodniczącego kmdr Wiesław Banaszewski). Podczas posiedzenia członkowie Prezydium Federacji ZZ SM omówili aktualną sytuację wraz z projektami zmian legislacyjnych, w tym m.in:

  • Przebieg i zaawansowanie prac nad ustawą modernizacyjną na lata 2017-2020 dla służb mundurowych (dwa projekty ustaw MSWiA i MS) – podjęto decyzje o wystąpieniu do MSWiA i MS o spotkanie z Federacją ZZ SM.
  • Temat projektu "Ustawy o L-4" skierowany przez Grupę Roboczą Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA ds. Podsumowania działania "Ustawy o L-4" + sytuacja i rozwiązania funkcjonujące w wojsku i służbie celnej – rekomendacja Grupy Roboczej jako podstawa do dalszych działań i wystąpień dla wprowadzenia tych rozwiązań we wszystkich służbach. Dodatkowo podjęto decyzje o przedstawienie tego problemu na forum Rady Dialogu Społecznego podczas najbliższego posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych.

Ponadto podjęto decyzje o przyjęciu pozytywnej rekomendacji dla Rady Federacji ZZ SM w sprawie przyjęcia Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP (wniosek/akces przystąpienia do FZZ SM z dnia 14 lipca 2016 roku). Kończąc spotkanie, przedstawiciel Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych podkreślił wagę współpracy, wymiany informacji oraz wspólnych spotkań funkcjonariuszy mających wspólne cele i specyfikę służby, deklarując dalsze zacieśnienie współpracy z Federacją ZZ SM. Ustalono że posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odbędzie się w dniu 14 września 2016 roku.