• Start
 • Aktualności
 • Pisma wychodzące

KOMUNIKAT FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

W dniu 5 października 2016 roku w biurze Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Z zadowoleniem przyjęto komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 września br. „Ustawa o modernizacji służb: lepsza infrastruktura, nowy sprzęt i wyższe płace”. Jest to długo oczekiwana decyzja o wzmocnieniu służb mundurowych, która swoje odzwierciedlenie winna znaleźć w zapisach budżetowych każdej ze służb, wraz ze skutkiem obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku. Informacji na temat wysokości podwyżek pozostawiła jednak niedosyt środowiska mundurowego, gdzie wcześniejsze zapowiedzi i oczekiwania były większe ze względu na kilkuletnie zaniedbania poprzednich rządów.

Czytaj dalej

stanowiska Rady Federacji ZZ SM i Konwentu Dziekanów z dnia 14 września 2016 r.

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dużym niezadowoleniem przyjmuje do wiadomości informację, że zapowiadany przedstawiony i konsultowany ze środowiskiem w ramach prac resortowych a także prac podzespołu ds służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego, program modernizacji służb mundurowych nie został do tej pory wprowadzony na mocy ustawy, a źródło jego finansowania nie znalazło oparcia w przyszłorocznej ustawie budżetowej.

Załączniki:
Pobierz plik (2016-09-14-Stanowiska Rady FZZ SM.pdf)2016-09-14-Stanowiska Rady FZZ SM.pdf[ ]202 kB

Czytaj dalej

Komunikat FZZ SM

W dniu 14 września 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej, przy udziale przedstawicieli: Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP (Przewodnicząca Barbara Smolińska, Wiceprzewodniczący Arkadiusz Pytlak, Członek Zarządu Joanna Sidor), Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych (Przewodniczący płk Marian BABUŚKA), oraz reprezentacji wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Wielkopolski, Warmii i Mazur, Małopolski, województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego (kol. Andrzej Szary i kol. Dariusz Żak).

Załączniki:
Pobierz plik (2016-09-14-Komunikat Rady FZZ SM.pdf)2016-09-14-Komunikat Rady FZZ SM.pdf[ ]148 kB

Czytaj dalej

Pismo Federacji ZZ SM do Pani Premier

Ukazujące się publicznie informacje w sprawie prac nad ujednoliceniem systemów emerytalnych i rekomendacji zmian w systemach służb mundurowych, wzbudzają uzasadniony niepokój całego naszego środowiska. Poruszenie i zbulwersowanie jakie wywołują medialne doniesienia w sprawie planowanej "korekty" wynikającej z przeglądu emerytalnego prowadzonego przez ZUS i resort pracy, trudno nam pogodzić z wcześniejszymi obietnicami i deklaracjami składanymi w tym zakresie. Obecne prezentowane informacje w jaskrawy sposób zaprzeczają tym deklaracjom, uderzając w funkcjonariuszy od których codzienna służba wymaga również narażania własnego zdrowia i życia.

Czytaj dalej

Spotkanie z Ministrami

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystosowała pisma w sprawie spotkania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości. Spotkania mają dotyczyć podjęcia dyskusji w zakresie struktury podziału i alokacji zaplanowanych środków w ramach projektu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020".

Komunikat FZZSM

KOMUNIKAT FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH z dnia 24 sierpnia 2016 roku

W dniu 24 sierpnia 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w skład którego wchodzą przedstawiciele związków zawodowych funkcjonariuszy, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele: Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP (Przewodnicząca Barbara Smolińska, Wiceprzewodniczący Arkadiusz Pytlak), oraz Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych (Z-ca Przewodniczącego kmdr Wiesław Banaszewski). Podczas posiedzenia członkowie Prezydium Federacji ZZ SM omówili aktualną sytuację wraz z projektami zmian legislacyjnych, w tym m.in:

 • Przebieg i zaawansowanie prac nad ustawą modernizacyjną na lata 2017-2020 dla służb mundurowych (dwa projekty ustaw MSWiA i MS) – podjęto decyzje o wystąpieniu do MSWiA i MS o spotkanie z Federacją ZZ SM.
 • Temat projektu "Ustawy o L-4" skierowany przez Grupę Roboczą Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA ds. Podsumowania działania "Ustawy o L-4" + sytuacja i rozwiązania funkcjonujące w wojsku i służbie celnej – rekomendacja Grupy Roboczej jako podstawa do dalszych działań i wystąpień dla wprowadzenia tych rozwiązań we wszystkich służbach. Dodatkowo podjęto decyzje o przedstawienie tego problemu na forum Rady Dialogu Społecznego podczas najbliższego posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych.

Ponadto podjęto decyzje o przyjęciu pozytywnej rekomendacji dla Rady Federacji ZZ SM w sprawie przyjęcia Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP (wniosek/akces przystąpienia do FZZ SM z dnia 14 lipca 2016 roku). Kończąc spotkanie, przedstawiciel Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych podkreślił wagę współpracy, wymiany informacji oraz wspólnych spotkań funkcjonariuszy mających wspólne cele i specyfikę służby, deklarując dalsze zacieśnienie współpracy z Federacją ZZ SM. Ustalono że posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odbędzie się w dniu 14 września 2016 roku.

Rekomendacja Grupy Roboczej z 11.08.2016'

Obradująca 11 sierpnia br. grupa robocza Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. ostatecznego kształtu ustawy modernizacyjnej na lata 2017 - 2020 przyjęła rekomendację do otrzymanego projektu ww. ustawy.

Czytaj dalej

Odpowiedź ZG NSZZ FSG w sprawie arkusza uzgodnień KG-KS-2144/III/16

Odpowiedź ZG NSZZ FSG w sprawie arkusza uzgodnień KG-KS-2144/III/16 z  dnia 8 lipca w sprawie projektu zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej zmieniającego zarządzanie nr 106 w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. NSZZ FSG wniósł o odrzucenie proponowanych zmian.

Pismo do KGSG w sprawie zmiany zarządzenia nr 39

W imieniu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwracam się z wnioskiem do Pana Komendanta o wyrażenie zgody na zmianę przepisów Zarządzenia Nr 39 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie norm należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej i umożliwienie nieodpłatnego przekazania opiekunowi psa służbowego wyposażenia specjalnego służącego do obsługi psa w przypadku wycofania psa ze służby w postaci:

 • obroży;
 • smyczy;
 • kagańca;
 • miski;
 • gryzaka;
 • posłania,
 • przyrządów do pielęgnacji psa.

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 39 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. osoba przejmująca opiekę nad psem służbowym wycofanym ze służby jest pozbawiona podstawowego wyposażenia służącego do pielęgnacji oraz sprawowania opieki nad psem w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym, takich jak (obroża, smycz, kaganiec). Praktyka wskazuje, że zdane wyposażenie przez przewodnika psa służbowego nie jest już wykorzystywane w służbie i zostaje poddane wybrakowaniu.

Wprowadzenie proponowanych zmian pozwoli efektywnie wykorzystywać sprzęt służący do opieki nad psem oraz ułatwi opiekę nad psem przez osoby, które się na to zdecydowały. Warto zauważyć, że to byli przewodnicy psów służbowych decydują się na dalszą opiekę nad psem z którym wspólnie pełnili służbę w Straży Granicznej.

Należy podkreślić, że zmiany w przepisach będą też pozytywnie oddziaływały na wizerunek Straży Granicznej, która nie będzie pozbawiać „emerytowanych” psów przysłowiowej ,,miski” i rzeczywistego podziękowania za czas służby.