• Start
  • Aktualności
  • Pisma wychodzące

WNIOSEK FZZSM do Pani Premier

WNIOSEK RADY FEDERACJI ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH
w sprawie dialogu społecznego z kierownictwem resortów do spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz obrony narodowej

Działając w interesie funkcjonariuszy służb mundurowych, na podst. art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23, 868, 996, 1579), zwracamy się z wnioskiem o utworzenie przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych i włączenie tego podmiotu do grona instytucji dialogu społecznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2015, poz. 1240).

Czytaj dalej

Pismo do pani Premier

STANOWISKO

Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczące planów Rządu w sprawie warunków otrzymania i wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych przez funkcjonariuszy służb mundurowych
Po zapoznaniu się z kierunkami polityki Rządu określonymi w Strategii Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. i uszczegółowionej w Zielonej, a potem w Białej Księdze ZUS w zakresie zmiany warunków nabywania prawa do emerytury mundurowej, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wyraża głębokie zaniepokojenie i wzywa Panią Prezes Rady Ministrów do pilnego spotkania w tej sprawie.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo.pdf)pismo.pdf[ ]2352 kB

Czytaj dalej

Stanowisko Komendantów Głównych, Generałow i Admirałów SG

Pan Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Szanowny Panie Ministrze,
jako byli komendanci główni, generałowie i admirałowie Straży Granicznej, w imieniu funkcjonariuszy pełniących w przeszłości służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza, a następnie w Straży Granicznej, występujemy do Pana Ministra o zastosowanie art. 8a ust. 1 Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, wobec osób które zostaną nią objęte tylko dlatego, że pracowały w przeszłości w strukturach podległych Zarządowi Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza bądź Zarządowi Kontroli Ruchu Granicznego.

Załączniki:
Pobierz plik (20170302 pismo MSW.pdf)20170302 pismo MSW.pdf[ ]976 kB

Czytaj dalej

Uwagi do projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie rozkładu czasu służby

Pan płk SG Michał Nowakowski — Lipka
Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KG SG

w odpowiedzi na pismo z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej NSZZ FSG proponuje:

  • dokonać zmiany proponowanego zapisu § 5 ust. 9 po wyrazach" powyżej 8 godzin" na zapis" Na wniosek funkcjonariusza pełniącego służbę, czas oraz miejsce przerw ustała funkcjonariusz nadzorujący pełnienie służby", Uzasadnienie: Funkcjonariusz pełniący służbę bez znaczenia na charakter tej służby nie może podlegać sztywnym ramom czasowym dotyczącym przerw ze względu na to, że o wyznaczonej sztywno godzinie przerwy może znajdować się w miejscu, w którym zorganizowanie przerwy nie będzie możliwe czy to ze względów komunikacyjnych (autostrada - konieczność zjechania do najbliższego parkingu, PPO czy POP, miasto - zakaz zatrzymywania, strefa zamieszkania itd.). Uzgodnienie z f-szem nadzorującym czasu i miejsca przerwy nie będzie miało negatywnego wpływu na przebieg służby.
  • dokonać zmiany zapisu § 11. „Czas na bezpośrednie przygotowanie do służby i jej zdanie, a w szczególności na przyjęcie lub zdanie dokumentacji z przebiegu służby, uzbrojenia i wyposażenia, wlicza się do czasu służby. Czas ten nie powinien być dłuższy niż 30 minut".
Załączniki:
Pobierz plik (Scan_20170301_153049.pdf)Scan_20170301_153049.pdf[ ]89 kB

Czytaj dalej

Pismo do Sekretarza Stanu w sprawie podwyżek

W związku z prowadzonymi rozmowami i negocjacjami w zakresie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2017 roku, strona służbowa w dniu 17 stycznia 2017 br. przedstawiła propozycję dokonania podwyżek uposażeń polegającą na przeznaczeniu 90% kwoty podwyżki na podwyższenie uposażania zasadniczego a pozostałe 10% na podwyższenie uznaniowych składników uposażenia, tj. dodatku funkcyjnego i służbowego.
NSZZ FSG po analizie przedstawionej propozycji informuję, że powyższa propozycja stanowić będzie rozwiązanie akceptowalne przez NSZZ FSG z zastrzeżeniem, ze środki przewidziane na uznaniowe składniki uposażenia, tj. dodatek funkcyjny i służbowy zostaną przyznane w równej kwocie dla każdego funkcjonariusza SG.
W ocenie NSZZ FSG uchwalenie oczekiwanej przez środowisko służb mundurowych ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" miało za zadanie wprowadzenie realnego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy a nie wprowadzenie systemu polegającego na zróżnicowaniu funkcjonariuszy. Powyższe stanowisko NSZZ FSG wynika z negatywnej oceny obecnie obowiązujących rozwiązań i zasad przydzielania uznaniowych składników uposażenia, tj. dodatku funkcyjnego i służbowego. Istniejące przepisy w zakresie przyznawania dodatku funkcjonalnego i służbowego powodują, że zamiar motywowania funkcjonariuszy stał się czynnikiem demotywującym.

W związku z powyższym Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej stoi na stanowisku by podział środków na podwyżkę od 1 stycznia 2017 roku był rozdysponowany jak na wstępie.

Załączniki:
Pobierz plik (Podwyżki 2017 rok.pdf)Podwyżki 2017 rok.pdf[ ]3693 kB

Pismo Przewodniczącej ZZP MSWiA do Ministra Błaszczaka

W pierwszej kolejności pragniemy nadmienić, że dewizą naszego resortu był pluralizm związkowy i dialog społeczny. Czasami był on bardzo wyczerpujący i trudny, ale nigdy nie zdarzyło się, by mimo mocnego przekonania o wartości własnego stanowiska, strony dialogu społecznego nie doszły do porozumienia.
Wskazane na wstępie pismo mocno nas zaniepokoiło. Przekreśla ono bowiem cały dorobek dialogu społecznego w naszym resorcie, wprowadza napięcie w relacjach pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi budując mur pomiędzy stronami. W ten sposób również następuje wzrost napięcia i niezadowolenia wśród funkcjonariuszy i pracowników resortu, co grozi wybuchem niepokojów społecznych i może mieć realny wpływ na zagrożenie ciągłości działania.

Załączniki:
Pobierz plik (2017-01-09.pdf)2017-01-09.pdf[ ]1488 kB

Czytaj dalej

Wspólne stanowisko członków Rady Dialogu Społecznego skierowane do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Klubów Parlamentarnych i Poselskich.

Organizacje pracowników i pracodawców uczestniczące w pracach Rady Dialogu Społecznego, najważniejszej instytucji, powołanej w Polsce do prowadzenia debaty o kluczowych sprawach społecznych i gospodarczych, mające, wynikające z ustaw, prawo do opiniowania projektów aktów prawnych, w tym projektu budżetu państwa, z narastającym niepokojem obserwują wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w polskim parlamencie. Mamy głębokie przekonanie, że wydarzenia te mogą negatywnie wpłynąć na zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa. Konsekwencje tego są istotne dla całego społeczeństwa, pracowników i przedsiębiorców.

Załączniki:
Pobierz plik (WPÓLNE STANOWISKO_20 grudnia.pdf)WPÓLNE STANOWISKO_20 grudnia.pdf[ ]271 kB

Czytaj dalej

Pismo byłych Komendantów Głównych SG do Marszałka Sejmu

Byli Komendanci Główni Straży Granicznej oraz generałowie i admirałowie - członkowie Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej wyrażają głęboki sprzeciw wobec projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb oraz ich rodzin.
Wszczęta procedura drastycznego obniżenia świadczeń emerytalnych licznemu gronu funkcjonariuszy SG jest działaniem niesprawiedliwym i bardzo krzywdzącym te osoby oraz ich rodziny.

Załączniki:
Pobierz plik (SKG001-15316121615330.pdf)SKG001-15316121615330.pdf[ ]2025 kB

Czytaj dalej

Opinia FZZ do projektu ustawy

Opinia FZZ do projektu ustawy w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061) wraz z załącznikiem.

Pismo do Komendanta Głównego SG

W związku z przegłosowaniem w dniu dzisiejszym przez Sejm RP Rządowego projektu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej składa wniosek o powołanie zespołu służbowo związkowego, którego celem byłoby opracowanie propozycji podziału kwot na wzrost uposażeń funkcjonariuszy na rok 2017 zawartych w w/w dokumencie. Prace zespołu pozwolą na dokonanie analizy dotychczas funkcjonującego systemu wynagradzania funkcjonariuszy oraz usprawnią prace związane z potrzebą zmian przepisów i zasad wdrożenia wysokości podwyżek w życie. 

Załączniki:
Pobierz plik (Scan_20161219_085004.jpg)Scan_20161219_085004.jpg[ ]1901 kB