• Start
  • Aktualności
  • Pisma wychodzące

Uwagi do projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie rozkładu czasu służby

Pan płk SG Michał Nowakowski — Lipka
Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KG SG

w odpowiedzi na pismo z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej NSZZ FSG proponuje:

  • dokonać zmiany proponowanego zapisu § 5 ust. 9 po wyrazach" powyżej 8 godzin" na zapis" Na wniosek funkcjonariusza pełniącego służbę, czas oraz miejsce przerw ustała funkcjonariusz nadzorujący pełnienie służby", Uzasadnienie: Funkcjonariusz pełniący służbę bez znaczenia na charakter tej służby nie może podlegać sztywnym ramom czasowym dotyczącym przerw ze względu na to, że o wyznaczonej sztywno godzinie przerwy może znajdować się w miejscu, w którym zorganizowanie przerwy nie będzie możliwe czy to ze względów komunikacyjnych (autostrada - konieczność zjechania do najbliższego parkingu, PPO czy POP, miasto - zakaz zatrzymywania, strefa zamieszkania itd.). Uzgodnienie z f-szem nadzorującym czasu i miejsca przerwy nie będzie miało negatywnego wpływu na przebieg służby.
  • dokonać zmiany zapisu § 11. „Czas na bezpośrednie przygotowanie do służby i jej zdanie, a w szczególności na przyjęcie lub zdanie dokumentacji z przebiegu służby, uzbrojenia i wyposażenia, wlicza się do czasu służby. Czas ten nie powinien być dłuższy niż 30 minut".
Załączniki:
Pobierz plik (Scan_20170301_153049.pdf)Scan_20170301_153049.pdf[ ]89 kB

Czytaj dalej

Pismo do Sekretarza Stanu w sprawie podwyżek

W związku z prowadzonymi rozmowami i negocjacjami w zakresie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2017 roku, strona służbowa w dniu 17 stycznia 2017 br. przedstawiła propozycję dokonania podwyżek uposażeń polegającą na przeznaczeniu 90% kwoty podwyżki na podwyższenie uposażania zasadniczego a pozostałe 10% na podwyższenie uznaniowych składników uposażenia, tj. dodatku funkcyjnego i służbowego.
NSZZ FSG po analizie przedstawionej propozycji informuję, że powyższa propozycja stanowić będzie rozwiązanie akceptowalne przez NSZZ FSG z zastrzeżeniem, ze środki przewidziane na uznaniowe składniki uposażenia, tj. dodatek funkcyjny i służbowy zostaną przyznane w równej kwocie dla każdego funkcjonariusza SG.
W ocenie NSZZ FSG uchwalenie oczekiwanej przez środowisko służb mundurowych ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" miało za zadanie wprowadzenie realnego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy a nie wprowadzenie systemu polegającego na zróżnicowaniu funkcjonariuszy. Powyższe stanowisko NSZZ FSG wynika z negatywnej oceny obecnie obowiązujących rozwiązań i zasad przydzielania uznaniowych składników uposażenia, tj. dodatku funkcyjnego i służbowego. Istniejące przepisy w zakresie przyznawania dodatku funkcjonalnego i służbowego powodują, że zamiar motywowania funkcjonariuszy stał się czynnikiem demotywującym.

W związku z powyższym Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej stoi na stanowisku by podział środków na podwyżkę od 1 stycznia 2017 roku był rozdysponowany jak na wstępie.

Załączniki:
Pobierz plik (Podwyżki 2017 rok.pdf)Podwyżki 2017 rok.pdf[ ]3693 kB

Pismo Przewodniczącej ZZP MSWiA do Ministra Błaszczaka

W pierwszej kolejności pragniemy nadmienić, że dewizą naszego resortu był pluralizm związkowy i dialog społeczny. Czasami był on bardzo wyczerpujący i trudny, ale nigdy nie zdarzyło się, by mimo mocnego przekonania o wartości własnego stanowiska, strony dialogu społecznego nie doszły do porozumienia.
Wskazane na wstępie pismo mocno nas zaniepokoiło. Przekreśla ono bowiem cały dorobek dialogu społecznego w naszym resorcie, wprowadza napięcie w relacjach pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi budując mur pomiędzy stronami. W ten sposób również następuje wzrost napięcia i niezadowolenia wśród funkcjonariuszy i pracowników resortu, co grozi wybuchem niepokojów społecznych i może mieć realny wpływ na zagrożenie ciągłości działania.

Załączniki:
Pobierz plik (2017-01-09.pdf)2017-01-09.pdf[ ]1488 kB

Czytaj dalej

Wspólne stanowisko członków Rady Dialogu Społecznego skierowane do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Klubów Parlamentarnych i Poselskich.

Organizacje pracowników i pracodawców uczestniczące w pracach Rady Dialogu Społecznego, najważniejszej instytucji, powołanej w Polsce do prowadzenia debaty o kluczowych sprawach społecznych i gospodarczych, mające, wynikające z ustaw, prawo do opiniowania projektów aktów prawnych, w tym projektu budżetu państwa, z narastającym niepokojem obserwują wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w polskim parlamencie. Mamy głębokie przekonanie, że wydarzenia te mogą negatywnie wpłynąć na zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa. Konsekwencje tego są istotne dla całego społeczeństwa, pracowników i przedsiębiorców.

Załączniki:
Pobierz plik (WPÓLNE STANOWISKO_20 grudnia.pdf)WPÓLNE STANOWISKO_20 grudnia.pdf[ ]271 kB

Czytaj dalej

Pismo byłych Komendantów Głównych SG do Marszałka Sejmu

Byli Komendanci Główni Straży Granicznej oraz generałowie i admirałowie - członkowie Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej wyrażają głęboki sprzeciw wobec projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb oraz ich rodzin.
Wszczęta procedura drastycznego obniżenia świadczeń emerytalnych licznemu gronu funkcjonariuszy SG jest działaniem niesprawiedliwym i bardzo krzywdzącym te osoby oraz ich rodziny.

Załączniki:
Pobierz plik (SKG001-15316121615330.pdf)SKG001-15316121615330.pdf[ ]2025 kB

Czytaj dalej

Opinia FZZ do projektu ustawy

Opinia FZZ do projektu ustawy w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061) wraz z załącznikiem.

Pismo do Komendanta Głównego SG

W związku z przegłosowaniem w dniu dzisiejszym przez Sejm RP Rządowego projektu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej składa wniosek o powołanie zespołu służbowo związkowego, którego celem byłoby opracowanie propozycji podziału kwot na wzrost uposażeń funkcjonariuszy na rok 2017 zawartych w w/w dokumencie. Prace zespołu pozwolą na dokonanie analizy dotychczas funkcjonującego systemu wynagradzania funkcjonariuszy oraz usprawnią prace związane z potrzebą zmian przepisów i zasad wdrożenia wysokości podwyżek w życie. 

Załączniki:
Pobierz plik (Scan_20161219_085004.jpg)Scan_20161219_085004.jpg[ ]1901 kB

Pismo FZZ SM do Prezydenta RP

W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentujących funkcjonariuszy służb mundurowych, zwracamy się z prośbą o przywrócenie znaczenia i rangi dialogu społecznego prowadzonego pod patronatem Pana Prezydenta.

Apel nasz podyktowany jest niespotykanym wcześniej trybem i sposobem wprowadzenia kontrowersyjnych zapisów w Rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061) - w zakresie dotyczącym wprowadzenia rozwiązań zapewniających w znacznym zakresie zniesienie uprawnień emerytalnych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL przez ustalenie na nowo świadczeń emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 

Pismo do Komendanta Głównego SG

Z uwagi na podjętą przez Zarząd Główny NSZZ FSG uchwałę nr 96/IX/2016 r z dnia 1 grudnia 2016 roku, w związku pracami Grupy roboczej ds. nadgodzin w służbach mundurowych działającej przy Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwracam się do Pana Komendanta z wnioskiem o odstąpienie od wprowadzenia proponowanej zmiany brzmienia art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r o Straży Granicznej o treści: „2. Czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2a". W ocenie ZG NSZZ FSG proponowana zmiana obecnego brzmienia art. 37 ust. 2 ustawy o SG polegająca na wydłużeniu okresu rozliczeniowy czasu pełnienia służby z trzech do sześciu miesięcy nie ma uzasadnienia merytorycznego. Zdaniem NSZZ FSG propozycja wprowadzenia analogicznego rozwiązania we wszystkich służbach podległych MSWiA w przypadku Straży Granicznej jest rozwiązaniem niekorzystnym dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zdaniem NSZZ FSG propozycja ta nie przyczyni się do optymalizacji wykorzystania zasobów kadrowych w procesie realizacji ustawowych zadań oraz nie wpłynie pozytywnie na aspekt prawidłowego odbioru wypracowanych przez funkcjonariusza nadgodzin. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki i rodzaju pełnionej służby w Straży Granicznej. Służba pełniona w godzinach nadliczbowych ma charakter wyjątkowy i powinna być dopuszczalna jedynie w razie szczególnych potrzeb na rzecz dobra służby a czas rekompensaty za nią powinien być jak najkrótszy. 

Załączniki:
Pobierz plik (pismo_realizacja_uchwały_96-IX_2016.pdf)pismo_realizacja_uchwały_96-IX_2016.pdf[ ]3853 kB

List do Ministra Błaszczaka

My, niżej podpisani, byli ministrowie spraw wewnętrznych, wyrażamy zdecydowany protest przeciwko projektowi z dnia 14 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Projektowane zmniejszenie — po raz wtóry - świadczeń funkcjonariuszom, którzy w 1990 r. uzyskali pozytywną weryfikację i podjęli służbę w Urzędzie Ochrony Państwa i innych służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oceniamy jako działanie szkodliwe dla wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, naruszające szereg przepisów Konstytucji RP, wynikających z niej zasad konstytucyjnych oraz aktów prawa międzynarodowego...

 

Załączniki:
Pobierz plik (strona-1.jpg)strona-1.jpg[ ]428 kB
Pobierz plik (strona-2.jpg)strona-2.jpg[ ]515 kB
Pobierz plik (strona-3.jpg)strona-3.jpg[ ]258 kB