• Start
  • Aktualności
  • Pisma wychodzące

Pismo do Komendanta Głównego w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SG

W związku z prowadzonymi pracami w zakresie projektu z dnia 30 maja 2017 roku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, informuję że NSZZ FSG podtrzymuje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 14 czerwca 2017 roku o konieczności powołania zespołu, który dokonałby oceny obecnie obowiązującego rozporządzenia i opracował kompleksowe rozwiązanie, które dotyczyć będzie wszystkich funkcjonariuszy SG i ich specjalności.

Czytaj dalej

Pisma FZZ SM do Pani Premier

W nawiązaniu do wniosku Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (L.dz. FZZSM — I — 80/17 z dnia 6 kwietnia 2017 r.) skierowanego do Pani Premier w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie utworzenia przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych a także szeregu innych wniosków kierowanych do Pani Premier zarówno przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, jak i przez organizacje wchodzące w jej skład, zwracam się z uprzejmą prośbą 0 pilne spotkanie z członkami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i objęcie patronatem powyższego wniosku Federacji ZZ SM w zakresie powołania przy Radzie Ministrów instytucji partnerskiej zrzeszającej wszystkie strony funkcjonujące w ramach służb mundurowych.

Czytaj dalej

Centrale związkowe domagają się wzrostu płac w sferze budżetowej

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych skierowały pismo do minister E. Rafalskiej w sprawie wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, przy czym wysokość postulowanego w piśmie wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej zdaniem autorów pisma wynosić powinna 11,2 %, natomiast wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej, niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2017 roku zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2017.

 

Załączniki:
Pobierz plik (pismo_FZZ_OPZZ_place_31_05_2017.jpg)pismo_FZZ_OPZZ_place_31_05_2017.jpg[ ]112 kB

Pismo do Ministra MSWiA

Uwagi NSZZ FSG na pismo DP-WL-0231-9/2016/KKan z dnia 29 marca 2017 r. dotyczące projektu ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

W odpowiedzi na pismo DP-WL-0231-9/2016/KKan z dnia 29 marca 2017 roku dotyczące projektu ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, informuję że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej do otrzymanego projektu ustawy nie wnosi uwag w zakresie proponowanych zmian w art. 2 pkt 1-3 a dotyczących zmian w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Jednocześnie NSZZ FSG wskazuje, że kompromisowa propozycja zmiany zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariusza Straży Granicznej poprzez wprowadzenie prawa funkcjonariusza do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających łącznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym jest jak najbardziej zasadna i oczekiwana przez funkcjonariuszy i ich rodziny. Podkreślenia wymaga fakt, że projekt w przedmiotowym zakresie wychodzi na przeciw postulatom i argumentom przedstawianym od dawna przez związki zawodowe działające w służbach mundurowych.
Należy się zgodzić, że proponowana zmiana przyczyni się do zmniejszenia biurokracji i przywróci bardziej racjonalny i uproszczony system zarzadzanie środkami pieniężnymi, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na pełnienie służby....

Załączniki:
Pobierz plik (u_L4_Scan_20170425_112157.pdf)u_L4_Scan_20170425_112157.pdf[ ]4889 kB

WNIOSEK FZZSM do Pani Premier

WNIOSEK RADY FEDERACJI ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH
w sprawie dialogu społecznego z kierownictwem resortów do spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz obrony narodowej

Działając w interesie funkcjonariuszy służb mundurowych, na podst. art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23, 868, 996, 1579), zwracamy się z wnioskiem o utworzenie przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych i włączenie tego podmiotu do grona instytucji dialogu społecznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2015, poz. 1240).

Czytaj dalej

Pismo do pani Premier

STANOWISKO

Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczące planów Rządu w sprawie warunków otrzymania i wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych przez funkcjonariuszy służb mundurowych
Po zapoznaniu się z kierunkami polityki Rządu określonymi w Strategii Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. i uszczegółowionej w Zielonej, a potem w Białej Księdze ZUS w zakresie zmiany warunków nabywania prawa do emerytury mundurowej, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wyraża głębokie zaniepokojenie i wzywa Panią Prezes Rady Ministrów do pilnego spotkania w tej sprawie.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo.pdf)pismo.pdf[ ]2352 kB

Czytaj dalej

Stanowisko Komendantów Głównych, Generałow i Admirałów SG

Pan Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Szanowny Panie Ministrze,
jako byli komendanci główni, generałowie i admirałowie Straży Granicznej, w imieniu funkcjonariuszy pełniących w przeszłości służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza, a następnie w Straży Granicznej, występujemy do Pana Ministra o zastosowanie art. 8a ust. 1 Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, wobec osób które zostaną nią objęte tylko dlatego, że pracowały w przeszłości w strukturach podległych Zarządowi Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza bądź Zarządowi Kontroli Ruchu Granicznego.

Załączniki:
Pobierz plik (20170302 pismo MSW.pdf)20170302 pismo MSW.pdf[ ]976 kB

Czytaj dalej

Uwagi do projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie rozkładu czasu służby

Pan płk SG Michał Nowakowski — Lipka
Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KG SG

w odpowiedzi na pismo z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej NSZZ FSG proponuje:

  • dokonać zmiany proponowanego zapisu § 5 ust. 9 po wyrazach" powyżej 8 godzin" na zapis" Na wniosek funkcjonariusza pełniącego służbę, czas oraz miejsce przerw ustała funkcjonariusz nadzorujący pełnienie służby", Uzasadnienie: Funkcjonariusz pełniący służbę bez znaczenia na charakter tej służby nie może podlegać sztywnym ramom czasowym dotyczącym przerw ze względu na to, że o wyznaczonej sztywno godzinie przerwy może znajdować się w miejscu, w którym zorganizowanie przerwy nie będzie możliwe czy to ze względów komunikacyjnych (autostrada - konieczność zjechania do najbliższego parkingu, PPO czy POP, miasto - zakaz zatrzymywania, strefa zamieszkania itd.). Uzgodnienie z f-szem nadzorującym czasu i miejsca przerwy nie będzie miało negatywnego wpływu na przebieg służby.
  • dokonać zmiany zapisu § 11. „Czas na bezpośrednie przygotowanie do służby i jej zdanie, a w szczególności na przyjęcie lub zdanie dokumentacji z przebiegu służby, uzbrojenia i wyposażenia, wlicza się do czasu służby. Czas ten nie powinien być dłuższy niż 30 minut".
Załączniki:
Pobierz plik (Scan_20170301_153049.pdf)Scan_20170301_153049.pdf[ ]89 kB

Czytaj dalej

Pismo do Sekretarza Stanu w sprawie podwyżek

W związku z prowadzonymi rozmowami i negocjacjami w zakresie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2017 roku, strona służbowa w dniu 17 stycznia 2017 br. przedstawiła propozycję dokonania podwyżek uposażeń polegającą na przeznaczeniu 90% kwoty podwyżki na podwyższenie uposażania zasadniczego a pozostałe 10% na podwyższenie uznaniowych składników uposażenia, tj. dodatku funkcyjnego i służbowego.
NSZZ FSG po analizie przedstawionej propozycji informuję, że powyższa propozycja stanowić będzie rozwiązanie akceptowalne przez NSZZ FSG z zastrzeżeniem, ze środki przewidziane na uznaniowe składniki uposażenia, tj. dodatek funkcyjny i służbowy zostaną przyznane w równej kwocie dla każdego funkcjonariusza SG.
W ocenie NSZZ FSG uchwalenie oczekiwanej przez środowisko służb mundurowych ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" miało za zadanie wprowadzenie realnego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy a nie wprowadzenie systemu polegającego na zróżnicowaniu funkcjonariuszy. Powyższe stanowisko NSZZ FSG wynika z negatywnej oceny obecnie obowiązujących rozwiązań i zasad przydzielania uznaniowych składników uposażenia, tj. dodatku funkcyjnego i służbowego. Istniejące przepisy w zakresie przyznawania dodatku funkcjonalnego i służbowego powodują, że zamiar motywowania funkcjonariuszy stał się czynnikiem demotywującym.

W związku z powyższym Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej stoi na stanowisku by podział środków na podwyżkę od 1 stycznia 2017 roku był rozdysponowany jak na wstępie.

Załączniki:
Pobierz plik (Podwyżki 2017 rok.pdf)Podwyżki 2017 rok.pdf[ ]3693 kB