• Start
  • Aktualności
  • Pisma przychodzące

Odpowiedź Ministra Zielińskiego

Odpowiedź Ministra Jarosława Zielińskiego w sprawie stanu prac nad projektem zmian zapisu art. 15a Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Załączniki:
Pobierz plik (Art. 15a postęp prac 6X2017.pdf)Art. 15a postęp prac 6X2017.pdf[ ]438 kB

Odpowiedź MSWiA na pismo z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Nawiązując do pisma z dnia 6 kwietnia 2017 roku (sygn. FZZSM-l-08/17) dotyczącego wniosku Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie utworzenia przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych jako instytucji dialogu społecznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2015 poz. 1240), uprzejmie informuję, że w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego powołanej jako forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej na poziomie centralnym, funkcjonuje podzespół ds. służb mundurowych, którego zadaniem jest wypracowywanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec wszystkich służb mundurowych.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo 28.04..pdf)pismo 28.04..pdf[ ]996 kB

Czytaj dalej

Biuro MSWiA o ustawie dezubekizacyjnej

Szanowny Panie Przewodniczący, w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych wobec ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2270), pragnę przekazać następujące wyjaśnienia. Wejście w życie omawianej ustawy zobowiązuje organ emerytalny do ponownego ustalenia wysokości emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom, którzy pozostawali w służbie przed 2 stycznia 1999 r., i którzy w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.) oraz ponownego ustalenia wysokości rent rodzinnych przysługujących po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach lub rencistach, którzy pełnili tę służbę. Wskazanie okresów pełnienia tej służby należy do Instytutu Pamięci Narodowej, który został zobowiązany, w myśl art. 13a ust. 1 wspomnianej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), do sporządzenia na wniosek organu emerytalnego, na podstawie posiadanych akt osobowych i w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, informacji o przebiegu służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b tej ustawy.

Czytaj dalej

Pismo Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej skierowane do członków Rady Ministrów w sprawie konsultacji aktów prawnych

Uprzejmie informuję. że na posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego w dniu 16 lutego br. po raz kolejny partnerzy społeczni podnieśli problem nieprawidłowości w procesie konsultacji projektów aktów prawnych. Uprawnienia, kompetencje oraz zasady działania Rady Dialogu Społecznego, określa ustawa z dnia 24 lipca 2015 r, o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 poz. 1240), która weszła w życie z dniem 11 września 2015 r. Rada ma prowadzić dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. a także ma w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Działania Rady mają służyć poprawie jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych. a także budowania wokół nich społecznego porozumienia trzech partnerów, którymi są organizacje pracowników, organizacje pracodawców i rząd. Zgodnie z brzmieniem art. 5 ustawy przygotowywane przez Radę Ministrów oraz jej członków projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów prawnych w sprawach, o których mowa w art. 1 ustawy, mają być kierowane do opinii strony pracowników i strony pracodawców Rady, na adres poczty elektronicznej Biura Rady Dialogu Społecznego. Rada ma zastrzeżony ustawowo termin do wyrażenia opinii, który nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania projektu na adres poczty elektronicznej. Tylko ze względu na ważny interes publiczny termin ten może zostać skrócony do 21 dni. 

Całość pisma w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Pismo do członków RM - 01.03.2017.pdf)Pismo do członków RM - 01.03.2017.pdf[ ]200 kB