• Start
 • Aktualności
 • Komunikaty

Zakończyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Przedmiotem posiedzenia obydwu Komisji było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061).
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się z niewielkim opóźnieniem. Na samym początku zgłoszono wniosek grupy posłów nowoczesna.pl o wysłuchanie publiczne w dniu 9 stycznia 2017' a następny wniosek dotyczył również wysłuchanie publicznego, lecz w dniu 10 stycznia 2017'. Obydwa wnioski zostały odrzucone w głosowaniu. Kolejny wniosek tym razem PO dotyczył odrzucenia projektu ustawy w całości. Wniosek również został odrzucony.

Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)

Na 13 grudnia 2016' (godz. 15:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia, bud. F) zaplanowano wspólne posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (PSR).

Posiedzenie odbędzie się w przypadku skierowania projektu ustawy tzw. "dezubekizacyjnej" do Komisji (głosowania posłów w sprawie skierowania projektu do Komisji rozpoczynają się o godzinie 9:15.)

Przedmiotem posiedzenia obydwu Komisji będzie rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061).

W posiedzeniu Komisji weźmie udział przewodniczący ZG NSZZ FSG Mariusz Tyl.

Transmisja online pod adresem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=AD998D0AF8F356CEC1258083003A841F#

Komunikat z posiedzenia ZG NSZZ FSG

W dniu 01.12.2016 roku w Komendzie Głównej SG odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG. Uczestnikami cyklicznego spotkania byli członkowie Prezydium NSZZ FSG, Przewodniczący Zarządów Oddziałowych NSZZ FSG, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej. Wśród zaproszonych gości byli Jakub Skiba Sekretarz Stanu w MSWiA, Komendant Główny SG płk SG Marek Łapiński oraz Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Adam Miksiewicz.

Na posiedzeniu zatwierdzono preliminarz budżetowy na 2017 rok, członkowie Zarządu Głównego przyjęli ogólny kształt projektu ustaw modernizacji na lata 2017-2020. 
    Wiceminister Jakub Skiba potwierdził, że podwyżki będą zagwarantowane od stycznia 2017 roku, ale nie określono jeszcze sposobu ich podziału. NSZZ FSG stoi na stanowisku, co zostało wyraźnie podkreślone, że podwyżka powinna trafić w równych wysokościach dla funkcjonariuszy, a na chwilę obecną bez zmiany rozporządzenia płacowego jedyna taka możliwość to wzrost dodatku za stopień.

Czytaj dalej

Program Modernizacji Służb Mundurowych przyjęty jednogłośnie przez sejmową Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych

Ponad 9 miliardów złotych na nowoczesne i dobrze wyposażone służby – to główne założenie zaakceptowanego w czwartek przez komisję sejmową Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Projekt ustawy przedstawił minister Mariusz Błaszczak.

Minister zaprezentował założenia projektu podczas obrad sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Najważniejszym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności działania Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i BOR.

Czytaj dalej

Komunikat - Ważne dotyczy zmiany art. 15a !

W dniu 8 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla (Forum Związków Zawodowych). W spotkaniu oprócz statutowych członków Podzespołu, strona rządowa reprezentowana była przez Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czytaj dalej

Nawiązanie współpracy Polsko – Hiszpańskiej

7 września 2016 roku w Warszawie odbyło się oficjalne spotkanie pomiędzy przedstawicielami NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ (NSZZFSG) oraz CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA (CEP). W spotkaniu wzięli udział – Przewodniczący NSZZFSG – Mariusz Tyl oraz Wiceprzewodniczący CEP - Mateo Cuadrado Girona. Omówiono na nim doświadczenia obu organizacji w zakresie pracy związkowej, kontroli granic, nowych metod działania, projektów realizowanych wspólnie w ramach FRONTEX. Ustalono także zakres przyszłej współpracy, możliwości realizacji wspólnych projektów szkoleniowych, wymiany młodzieży oraz bilateralnych wizyt studyjnych.

Komunikat z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG

Dnia 5 września 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego. Podczas posiedzenia poruszono następujące kwestie:

 • omówiono działalność Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.  Prezydium zarekomendowało przyjęcie Zrzeszania Związków Zawodowych Służby Celnej RP (służb mundurowych) do Federacji Związków Zawodowych.
 • poddano analizie kolejny etap prac nad projektem ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020". Prezydium poparło przedstawiony projekt ustawy modernizacyjnej wyrażając jednocześnie gotowość dalszej negocjacji ostatecznego jej kształtu, zależnego od ustaleń z pozostałymi członkami FZZ SM.
 • opracowany został szczegółowy harmonogram obchodów XXV-lecia powstania NSZZ FSG, poszczególnym członkom Prezydium przydzielono szczegółowe zadania,
 • przedstawiono i omówiono kolejny etap prac zespołów tematycznych Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze  Spraw Wewnętrznych i Administracji. W sprawie "Ustawy o L4" Prezydium przyjęło stanowisko, mówiące o 90-cio dniowy okresie karencji, w którym funkcjonariusz będzie otrzymywał 100% uposażenia.  
 • omówiono zakres prac związanych z likwidacją ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego "Na naszej rubieży" w Łazach.

Protokolant: Wiceprzewodniczący Tomasz Deszcz

Posiedzenia podzespołu ds. służb mundurowych

W dniu 8 września 2016 r., o godz. 11:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, sala A , ul. Limanowskiego 23 w Warszawie odbędzie się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o przyjętych zasadach funkcjonowania prac podzespołu ds. służb mundurowych przy Zespole Problemowym ds. usług publicznych.
 3. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat
  1. liczby funkcjonariuszy;
  2. wykonywanych zadań;
  3. nadgodzin i sposobu rozliczenia;
  4. nagród, wyróżnień.
 1. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat art. 15 „a”.
 2. Dyskusja na temat projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 – stopień zaawansowania prac, możliwości zmiany jej kształtu i wysokości zaproponowanych kwot itp. (dwie ustawy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości).
 3. Sprawy różne.

Komunikat MSWiA dotyczący bezpieczeństwa w Polsce

Informujemy, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, na bieżąco monitorują sytuację w Polsce. Przypominamy, że od 4 lipca przywrócone zostały tymczasowe kontrole na polskich granicach w strefie Schengen. Wprowadzony został również pierwszy stopień alarmowy ALFA, podnoszący czujność służb w zakresie bezpieczeństwa, oraz stopień BRAVO dotyczący cyberprzestrzeni. 7, 5 tys. funkcjonariuszy patroluje miejsca skupisk ludzi - dworce kolejowe, lotniska, centra handlowe. Zawieszony został także mały ruch graniczny na granicach z Ukrainą i Obwodem Kaliningradzkim.