• Start
 • Aktualności
 • Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego

W dniu 13 października 2017r. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się posiedzenie  Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego.

Podczas posiedzenia strona rządowa udzielała informacji zgodnie z przedstawionymi pytaniami strony społecznej;

 1. W sprawie projektowanej zmiany art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…. )Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z powodu nieobecności Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego – członka stałego Zespołu, informacji udzielił Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA Dariusz Atłas. Poinformował, że prace nad nowelizacją art.15a „straciły impet”, ponieważ dotychczas nie wzięto pod uwagę włączenia w ustawę emerytalną funkcjonariuszy KAS (d. Służby Celnej) – którzy nabędą takie same prawa jak funkcjonariusze MSWiA oraz Służby Więziennej. Dariusz Atłas udostępnił (do wiadomości Zespołu) przygotowany projekt ustawy o nowelizacji art.15a. Poinformował przy tym, że projekt ma charakter roboczy i nie może być w tej chwili przekazany do analizowania przez stronę społeczną.

Czytaj dalej

Będą podwyżki dla najmniej zarabiających funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. Wzrośnie też dodatek stołeczny

Dziś rząd zatwierdził podwyżki dla najmniej zarabiających i nowo przyjętych funkcjonariuszy  służb podległych MSWiA. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota w wysokości 150 mln złotych.

Także na wniosek ministra Mariusza Błaszczaka Rada Ministrów podjęła decyzję o podniesieniu wysokości dodatku stołecznego. Więcej pieniędzy otrzymają policjanci, którzy pełnią służbę w strukturach stołecznego garnizonu. Kwota dodatku nie była zmieniana od 2009 roku i aktualnie jest to 304,70 zł. Będzie on podniesiony o 170 zł.

Wyższy dodatek stołeczny otrzyma ponad 9200 funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę na terenie Warszawy.

W stolicy usytuowane są siedziby najważniejszych organów państwowych oraz przedstawicielstw dyplomatycznych innych państw.  Tutaj także organizowanych jest najwięcej imprez masowych. Służba w garnizonie stołecznym należy do najbardziej wymagających pod względem dyspozycyjności i odpowiedzialności.

Źródło: MSWiA

KOMUNIKAT

W dniu 12 września 2017 roku w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, w którym uczestniczył zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Pan Marek Małkowski oraz zaproszeni goście. W trakcie posiedzenia ZG NSZZ FSG dokonano omówienia bieżącej działalności NSZZ FSG, Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz podjęto stosowne uchwały.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa przedstawił zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej Panu Markowi Małkowskiemu kwestię wynagrodzeń funkcjonariuszy Straży Granicznej, udziału przedstawicieli NSZZ FSG w pracach zespołów powoływanych w KGSG i relacji pomiędzy NSZZ FSG a stroną służbową. Zdaniem Przewodniczącego udział przedstawicieli NSZZ FSG umożliwia na etapie prac zespołów wypracowanie korzystnych rozwiązań dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i jest przejawem transparentności. Obecny poziom uposażeń jak i system podziału dodatków do uposażenia w Straży Granicznej powoduje, że wynagrodzenia przestały być konkurencyjne i z tego powodu wymagane są zmiany. Wzrostu wynagrodzeń w Straży Granicznej oczekują wszyscy funkcjonariusze. Zarząd Główny NSZZ FSG został poinformowany, że poziom wynagrodzeń w lotnictwie SG nie jest odosobniony i dotyczy również funkcjonariuszy wchodzących w skład załóg jednostek pływających.

Czytaj dalej

ZG NSZZ FSG powołał Radę Funduszu Prawnego i Zespół ds. Kobiet

1. Uchwałą nr 10/X/2017 z dnia 12.09.2017 r. ZG NSZZ FSG zgodnie z § 51 ust. 2 Statutu NSZZ FSG postanowił powołać Radę Funduszu Prawnego w składzie:

 1. Zbigniew Caban- Przewodniczący
 2. Tomasz Deszcz
 3. Emil Czwaliński
 4. Dariusz Rubach
 5. Andrzej Dzieszkiewicz

2. Uchwałą nr 11/X/2017 z dnia 12.09.2017 r. ZG NSZZ FSG postanowił powołać zespół ds. kobiet w składzie:

 1. Dagmara Podraza – Olech - ZO NSZZ FSG przy COS SG
 2. Renata Zuterek - ZO NSZZ FSG przy Nadodrzańskim OSG
 3. Agnieszka Zbańska - ZO NSZZ FSG przy COS SG
 4. Wioleta Ciereszyńska - ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG
 5. Kamila Dziedzicka- Sieńko - ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG
 6. Jolanta Medyńska – Bik - ZO NSZZ FSG przy Śląskim OSG

Wiceminister Jakub Skiba przedstawił założenia nowej Ustawy o cudzoziemcach

Podstawowy cel nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach to dostosowanie polskiego porządku prawnego do obowiązującej dyrektywy unijnej. Inne zmiany, przedstawione przez wiceministra Skibę na wtorkowych obradach Sejmu, obejmą m.in. ułatwioną legalizację pobytu dla cudzoziemców pracujących w pożądanych zawodach.

W nowych przepisach szczególną uwagę poświęcono cudzoziemcom, którzy przyjeżdżają do Polski w ramach przeniesienia wewnątrz korporacji. Będą oni mogli łatwiej otrzymać polską wizę. Przepisy ułatwią im też łączenie rodzin. Projekt przewiduje także możliwość korzystania przez pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa z mobilności krótkoterminowej i długoterminowej wewnątrz Unii Europejskiej. Korzystanie z mobilności wewnątrz UE oznacza, że dana osoba może przez pewien czas przebywać w innych państwach członkowskich niż to, które wydało zezwolenie na przeniesienie.

Nowa ustawa wprowadza szczególne uregulowania prawne między innymi dla cudzoziemców, którzy podejmują w Polsce studia, dla absolwentów polskich uczelni oraz dla osób, które chcą wykonywać pracę w Polsce (w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki). Dla takich osób, legalizacja pobytu w Polsce będzie uproszczona.

Projekt przewiduje też, że cudzoziemcy, którzy starają się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce będą musieli znać język polski. Wprowadzenie wymogu znajomości języka polskiego dla cudzoziemców starających się.

Przyjęty projekt ustawy wprowadza również pewne poprawki do już istniejących procedur migracyjnych. Wynikają one z dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu tych procedur i mają służyć ich usprawnieniu.

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.

Mistrzostwa Służb Mundurowych MSWiA w Brydżu Sportowym

Śląski Oddział Straży Granicznej wspólnie z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w terminie od 08 do 10 października 2017 roku w Szklarskiej Porębie, planuje przeprowadzenie dla funkcjonariuszy i pracowników „Mistrzostwa Służb Mundurowych MSWiA w Brydżu Sportowym”, które rozgrywane byłyby w następujących kategoriach:
a) „Turniej Par”- reprezentacje 2 osobowe. Dana formacja MSWiA może zgłosić maksymalnie 6 par,
b) „Turniej Teamów” (w przypadku braku możliwości stworzenia teamu danej formacji, na miejscu zostaną utworzone teamy poprzez skompletowanie par z innych formacji).

Zawody rozgrywane byłyby w Obiekcie Szkoleniowym OSS SG w Szklarskiej Porębie. Koszt udziału funkcjonariuszy spoza Straży Granicznej w ramach delegacji służbowej, przedstawiają się następująco:

 1. Koszt zakwaterowania od osoby - 77 zł łącznie za dwie doby;
 2. Koszt wyżywienia całodzienny od osoby - 16 zł 02 gr (w tym: śniadanie - 4 zł, obiad - 8,02 zł, kolacja – 4 zł);
 3. Opłata miejscowa – 2 zł 17 gr za dobę od osoby.

Przyjazd uczestników do ośrodka powinien nastąpić w godzinach popołudniowych w dn. 08.10.br. (zapewniona kolacja), a wyjazd w dniu 10.10.2017 r. w godzinach dopołudniowych, po śniadaniu.
Zgłoszenia uczestników należy przesłać na adres Wydziału Kadr i Szkolenia Śląskiego Oddziału Straży Granicznej (fax nr 032 414 47 24).
Jednocześnie nadmieniam, że regulamin zawodów zostanie zainteresowanym przedstawiony w terminie późniejszym, po skompletowaniu listy uczestników.
Wszelkich dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Zastępca Komendanta ds. Logistycznych ŚlOSG – płk SG Wojciech STODOLNIK - tel. 032 414 40 03.

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych

W dniu 12 kwietnia 2017r. odbyło się kolejne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla. W posiedzeniu oprócz stałych członków Podzespołu oraz zaproszonych gości, ze strony rządowej uczestniczył Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedmiotem posiedzenia Podzespołu była dyskusja nad:

 • projektem nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
 • art. 15 a;
 • ustawą modernizacyjną na lata 2017-2020 (informacja na temat podwyżek, oszczędności, zasiłków chorobowych itd.);
 • ustawą o L-4.

Czytaj dalej

KOMUNIKAT FZZSM z dnia 6 kwietnia 2017 roku

W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej, przy współpracy Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia i omówienia sytuacji powstałej w wyniku wprowadzenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Przedstawiciele Związku reprezentujący tę instytucję poinformowali, że okres transformacji i powstanie nowych struktur, odcisnął negatywny wpływ na sytuację służby. Funkcjonariusze Służby Celnej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kompetencjami zostali rozproszeni po komórkach organizacyjnych KAS do wykonywania zadań niejednokrotnie poniżej posiadanych kwalifikacji. Z dużymi problemami wiąże się też proces ucywilniania części funkcjonariuszy w sytuacji w której występuje ich niedobór, żeby obsadzić wszystkie stanowiska mundurowe nawet w miejscach strategicznych.

Czytaj dalej

KOMUNIKAT

W dniu 30 marca 2017 roku siedzibie Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Panem Andrzejem Derą Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Federację ZZ SM reprezentowali:

 • Krzysztof Hetman
 • Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa,
 • Czesław Tuła - Przewodniczący NSZZ FiPW,
 • Krzysztof Oleksak - Przewodniczący ZK ZZS Florian,
 • Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG,
 • Andrzej Szary - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów,
 • Bolesław Groński – NSZZ FiPW.

W trakcie spotkania przedstawiciele FZZ SM poinformowali o bieżącej sytuacji w służbach i przedstawili postulaty w kwestii:

 • zapowiedzi o planowanych przez Rząd zmian w zakresie warunków otrzymania i wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych przez funkcjonariuszy służb mundurowych.
 • wysokości płac w służbach podległych MSWiA i MS i ich relacji do płac w innych służbach i poza nimi.
 • stanu prac w zakresie zmiany art. 15a ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
 • wprowadzenia wypracowanych podczas Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA zmian w tzw. ,,ustawie o L4”.
 • zapowiedzi zmian w ustawie o policji w zakresie wprowadzenia pluralizmu związkowego.

Spotkanie to jest kontynuacją działań i spotkań Federacji ZZ SM w związku z informacjami o trwających pracach nad zmianą aktualnego systemu emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych. Środowisko mundurowe oczekuje jasnego komunikatu ze strony Premier Rządu RP, który ostatecznie utnie wszelkie spekulacje w tym temacie. W ocenie Federacji kolejne komunikaty Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dementujące informacje medialne są niewystarczające. W środowisku panuje niepokój, co może spowodować kolejne nieuzasadnione odejścia ze służby doświadczonych i profesjonalnie wyszkolonych funkcjonariuszy, których obecnie brakuje w służbie.

Czytaj dalej