• Start
  • Aktualności
  • Komunikaty

Komunikat

W dniu 17 marca 2017 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się robocze spotkanie z Panią Minister Beatą Kempą. W spotkaniu Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentowali przewodniczący Krzysztof Hetman i wiceprzewodniczący Czesław Tuła. Spotkanie dotyczyło wystąpienia Federacji ZZ SM do Pani Premier o spotkanie w związku z informacjami o planach Rządu dotyczących zmian warunków otrzymania i wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych przez funkcjonariuszy służb mundurowych. Zgodnie z wielokrotnie podkreślaną przez Panią Minister informacją - nie są prowadzone żadne prace w zakresie emerytur służb mundurowych. Stosownie z podziałem zadań i kompetencji to Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest właściwym do sporządzenia i prowadzenia takiego projektu, co zgodnie z wcześniej już przekazywanymi informacjami nie jest prowadzone. W imieniu Federacji ZZ SM podtrzymano wniosek o spotkanie z Panią Premier, wskazując na wcześniejsze wystąpienia i wnioski, podkreślając jak dużą destabilizację w służbach powodują takie zapowiedzi. Otrzymaliśmy zapewnienie że Pani Premier została poinformowana o niepokojach i atmosferze jaka pojawiła się po informacjach medialnych na temat zmian emerytalnych dla funkcjonariuszy. Planowane jest również spotkanie w poszerzonym składzie o innych ministrów. Podejmując dyskusję o sytuacji w służbach, skupiono się także na projekcie zmiany ustawy o „L-4", jako projektu praktycznie bez kosztowego, którego wprowadzenie umożliwi zlikwidowanie niekorzystnych rozwiązań wprowadzonych przez poprzedni Rząd dla funkcjonariuszy i żołnierzy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Pani Minister zapewniła o przychylności dla wprowadzenia wypracowanych już w tym zakresie rozwiązań, dla wszystkich służb mundurowych i poparcia ich w trakcie planowanych prac rządowych.

Załączniki:
Pobierz plik (2017-03-17-FZZSM-Komunikat.pdf)2017-03-17-FZZSM-Komunikat.pdf[ ]101 kB

Komunikat FZZSM z dnia 14.03.2017

W dniu 14 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego wypracowano stanowisko dotyczące planów Rządu w sprawie warunków otrzymania i wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

Reprezentując funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej postanowiono o wystąpieniu do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów o pilne spotkanie w tej sprawie (pismo + stanowisko w załączeniu).

W związku z podjętymi wcześniej wystąpieniami i działaniami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie ustawy o „L-4”, omówiono ustalenia w ramach Rady Dialogu Społecznego Podzespołu ds. służb mundurowych w temacie włączenia funkcjonariuszy służby więziennej i wojska do zakresu działania powyższej ustawy. Włączenie tych służb do projektu ustawy nastąpi w momencie uzgodnień międzyresortowych przez właściwych Ministrów. Aktualne pozostają wszystkie dotychczasowe stanowiska i wystąpienia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie likwidacji niekorzystnych rozwiązania dla funkcjonariuszy i żołnierzy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Ustalono termin posiedzenia Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, które odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat.pdf)komunikat.pdf[ ]610 kB
Pobierz plik (pismo.pdf)pismo.pdf[ ]2352 kB

Czytaj dalej

PILNE !!!

W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi, dotyczącymi słów Ministra Morawieckiego w kwestii zmian w emeryturach mundurowych, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwołuje pilne posiedzenie.

Bieg Piastów

5 marca 2017 r. na Polanie Jakuszyckiej funkcjonariusze Straży Granicznej rywalizowali ze sobą podczas XI Mistrzostw SG w Narciarstwie Biegowym w ramach 41. Biegu Piastów. W kalendarzu imprez sportowych organizowanych pod patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej od 11 lat odbywają się Mistrzostwa Straży Granicznej w Narciarstwie Biegowym. W tym roku do sportowej rywalizacji na dystansie 16 km stanęło 36 funkcjonariuszy z oddziałów, ośrodków szkolenia SG oraz Komendy Głównej SG, by walczyć o cenne nagrody. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Bieszczadzkiego Oddziału SG. Na drugim stopniu podium stanęli reprezentanci Nadodrzańskiego Oddziału SG. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna ze Śląskiego Oddziału SG.

Autor: Beata Czarniecka – Serafin

Ze strony http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/21206,XI-Mistrzostwa-Strazy-Granicznej-w-Narciarstwie-Biegowym.html

Stanowisko FZZ SM

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w/s zamiaru wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji

W nawiązaniu do informacji dotyczących zmiany przepisów dotyczących zawiązków zawodowych policjantów (pismo MSWiA nr DPP-OP-0231-19/2016 z dnia 15 lutego 2017 roku) oraz po zapoznaniu się z doniesieniami prasowymi na temat zamiaru wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji, działając w imieniu swoich Organizacji pragniemy wyrazić sprzeciw wobec tego pomysłu.

Polska, jako kraj konstytucyjnie gwarantujący swobody obywatelskie, w tym prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych, do tego typu państw niewątpliwie należy. Nie oznacza to jednak, że swobody związkowe w pewnych obszarach działalności państwa nie mogą być częściowo ograniczone. Na taką możliwość wskazuje ratyfikowana przez Polskę konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 151, która dopuszcza możliwość swobód związkowych w siłach zbrojnych i w Policji, gdzie obowiązki pracownicze (obowiązki służbowe funkcjonariuszy) charakteryzuje wysoki stopień poufności oraz zapisy w ustawach pragmatycznych poszczególnych służb.

Na tej właśnie podstawie w polskiej Policji, Straży Granicznej oraz Służbie Więziennej zdecydowano się na to, aby w każdej z tych formacji funkcjonował tylko jeden związek zawodowy i żaden z nich nie mógł posiadać prawa do strajku. Z takimi ograniczeniami każda z tych formacji funkcjonuje od początku swojego istnienia do dnia dzisiejszego. Uważamy więc, że wprowadzenie w Policji – a w dalszej kolejności, być może, i w Straży Granicznej oraz w Służbie Więziennej – pluralizmu związkowego utrudniłoby w znacznym stopniu realizację zadań do jakich te formacje zostały powołane. Niepokój Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wzbudza również podmiot, od którego pochodzi inicjatywa utworzenia nowych organizacji związkowych w Policji. Wzbudza to uzasadnione obawy, że powstanie nowych organizacji związkowych leży w interesie władz państwowych, czyli że organizacje powstałe w tych okolicznościach stałyby po stronie pracodawcy, a nie pracowników. Tego rodzaju inicjatywa zamiast więc wzmacniać i „zapewnić większą reprezentatywność policjantów pełniących służbę na różnych stanowiskach w poszczególnych rodzajach służb(...),powoduje rozbicie i fragmentację strony społecznej, w istocie poważnie tą siłę osłabiając. Organizacje stworzone w tych okolicznościach, stałyby by się prawdopodobnie stronnicze i łatwe do manipulowania gdzie funkcjonariusz i ochrona jego praw indywidualnych i zbiorowych była by na drugim planie. W naszej ocenie propozycje sugerowane w piśmie MSWiA nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości a wręcz przeciwnie osłabiają i mogą działać szkodliwie w całym środowisku służb mundurowych.

Komunikat FZZ SM z 23 lutego

W dniu 23 lutego 2017 roku w biurze Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z udziałem Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej.

Spotkanie rozpoczęto od podsumowania przebiegu rozmów i realizacji podwyżek uposażeń przewidzianych w ramach ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 dla służb mundurowych (dwie ustawy MSWiA i MS). Regulacje te zostały przeprowadzone w poszczególnych służbach, zgodnie z zasadami rozdziału i uzgodnieniami zawartymi w porozumieniach podpisanych we wszystkich formacjach z właściwymi związkami zawodowymi (informacje na stronach www).

Załączniki:
Pobierz plik (2017-02-23-PrezydiumFZZSM-Komunikat.pdf)2017-02-23-PrezydiumFZZSM-Komunikat.pdf[ ]121 kB

Czytaj dalej

K O M U N I K A T

Dnia 16.02.2017 roku w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG, podczas którego omówiono bieżące sprawy NSZZ FSG i podjęto uchwały m.in.
w zakresie:

  • zasad podziału środków finansowych przewidzianych na uznaniowy charakter dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego w Straży Granicznej w 2017 roku a związanych z podwyżką uposażeń wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Zarząd Główny NSZZ FSG w podjętej uchwale postanowił przyjąć propozycję podziału wzrostu dodatków funkcyjnych i służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2017 roku na zasadach:
  1. kwota wzrostu dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego (średnio 23 zł) ma zostać rozdysponowana na stałe,
  2. w związku ze wzrostem podstawy naliczenia minimalnego i maksymalnego dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego w pierwszej kolejności zabezpieczyć wzrost dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego co najmniej do kwoty minimalnej wynikającej z 10% podstawy naliczenia,
  3. podwyżką dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego powinno zostać objętych co najmniej 50% i nie więcej niż 60 % stanu osobowego funkcjonariuszy,
  4. minimalna kwota wzrostu dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego nie powinna być mniejsza niż 20 zł i większa niż 60 zł.

Czytaj dalej

Wizyta

W dnia 8-9 lutego 2017 roku na zaproszenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej gościła delegacja hiszpańskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Policji CEP Confereracio Espanola de Policia, którego członkowie są odpowiedzialni za ochronę granic Hiszpanii i granic zewnętrznych UE.

Wizyta miała na celu przedstawienie gościom roli Straży Granicznej w procesie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i ochrony granicy państwowej a także nawiązanie współpracy pomiędzy NSZZ FSG a Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Policji CEP Confereracio Espanola de Policia.

Czytaj dalej

Podwyżki dla funkcjonariuszy służb

Minister Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenia, które podnoszą wynagrodzenie policjantów, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Podwyżka wyniesie przeciętnie 253 zł na każdy etat i obowiązuje od 1 stycznia tego roku.

Rozporządzenia podwyższają dodatek za stopień bądź uposażenie zasadnicze. Wzrosną również inne składniki uposażenia. Po uwzględnieniu wszystkich zmian oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie funkcjonariusza w praktyce wzrośnie o 253 zł miesięcznie. Podwyżki obowiązują od początku roku, dlatego 1 marca funkcjonariusze dostaną również wyrównanie podwyżek za styczeń i luty.

Czytaj dalej