• Start
  • Aktualności
  • Komunikaty

Odprawa służbowa kadry kierowniczej SG

15 listopada br. w Komendzie Głównej Straży Granicznej zakończyła się dwudniowa odprawa służbowa kadry kierowniczej Straży Granicznej, podczas której podsumowano minione półrocze i omówiono zagadnienia związane z planowanym naborem.

W odprawie, którą otworzył i poprowadził Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg.SG Marek Łapiński, uczestniczyli zastępcy komendanta głównego SG, dyrektorzy biur i zarządów Komendy Głównej SG, komendanci oddziałów i ośrodków SG, a także dziekani SG i przedstawiciel związków zawodowych.

Czytaj dalej

Awanse i odznaczenia z okazji Święta Niepodległości

14 listopada w Komendzie Głównej Straży Granicznej z okazji Święta Niepodległości odbyła się uroczystość, podczas której wręczono awanse i odznaczenia.

W uroczystości uczestniczyli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Sekretarz Stanu w MSWiA Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w MSWiA Renata Szczęch, Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek, Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. pilot Tadeusz Mikutel, Prezes Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych Jakub Skiba, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, dyrektorzy biur i zarządów KGSG, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia SG, przedstawiciele związków pracowników cywilnych oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa.

Czytaj dalej

Sejm uchwalił ustawę powołującą Biuro Nadzoru Wewnętrznego

Sejm uchwalił ustawę powołującą Biuro Nadzoru Wewnętrznego, które ma zajmować się nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA. Według ministra Mariusza Błaszczaka, ustawa „daje realne narzędzia do nadzoru” nad podległymi służbami. Opozycja chciała jej odrzucenia.

Zdaniem rządowych prawników Mariusz Błaszczak chce nadać sobie kompetencje, do których nie ma prawa. Rządowe Centrum Legislacji krytykuje projekt ustawy powołującej Biuro Nadzoru Wewnętrznego przy MSW. Protestuje też związek zawodowy policjantów. – Minister będzie miał praktycznie całkowitą kontrolę nad komendantami – ostrzega Andrzej Szary z NSZZ Policjantów”.

Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)

7 listopada 2017- odbyło się Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym rozpatrzono sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835) – referował przewodniczący podkomisji poseł Arkadiusz Czartoryski.

W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej – Marcin Kolasa.

Czytaj dalej

Zmiany w zasięgu terytorialnym Nadwiślańskiego i Karpackiego OSG

Od 1 listopada województwo świętokrzyskie zostaje wyłączone z obszaru służbowej odpowiedzialności Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. O świętokrzyskie zwiększy się zasięg Karpackiego Oddziału SG i tym samym w jego struktury zostaje włączona Placówka SG w Kielcach.

Włączenie placówki w Kielcach wraz z obszarem jej służbowej odpowiedzialności do struktur Karpackiego Oddziału Straży Granicznej nie wiąże się ze zmianami w jej strukturze etatowej.

Czytaj dalej

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego. Głównym celem nowych przepisów ma być wzmocnienie transparentności państwa.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465401

Projekt ustawy o jawności życia publicznego zawiera:

1) zasady i tryb dostępu do informacji o sprawach publicznych;

2) zasady jawności w procesie stanowienia prawa;

3) zasady i tryb prowadzenia działalności, której celem jest wywarcie wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia   prawa;

4) środki unikania konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne, w tym ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej lub pełnieniu niektórych funkcji;

5) zakres przedmiotowy oświadczeń o stanie majątkowym, zwanych dalej „oświadczeniami majątkowymi” oraz osoby obowiązane do składania oświadczeń majątkowych;

6) zasady składania, dokonywania korekty oraz ujawniania oświadczeń majątkowych, w tym zakres danych, które podlegają ujawnieniu w tych oświadczeniach;

7) zasady analizy i kontroli oświadczeń majątkowych;

8) środki ochrony sygnalistów;

9) środki przeciwdziałania praktykom korupcyjnym;

10) zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy.

Komunikat Prezydium FZZ SM

W dniu 26 października 2017 w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego została omówiona bieżąca działalności Prezydium FZZ SM oraz dokonano oceny braku nowelizacji ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw — w zakresie zmian w zasadach rozliczania zwolnień lekarskich funkcjonariuszy oraz zmiany art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Administracji i SPraw Wewnętrznych

26 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dotyczące rozpatrzenia i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876). Posiedzeniu przewodniczył Arkadiusz Czartoryski przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
W posiedzeniu Komisji wziął udział sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z poszczególnych służb mundurowych, w tym przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa".

Retransmisja z Posiedzenia Komisji

Posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej

24 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Do Rozpatrzenia Rządowego Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy o Niektórych Uprawnieniach Pracowników Urzędu Obsługującego Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835). W posiedzeniu wziął udział sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. Posiedzeniu przewodniczył Arkadiusz Czartoryski przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W obradach Podkomisji uczestniczyli związkowcy z poszczególnych służb mundurowych, w tym przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa"

Transmisja posiedzenia

KOMUNIKAT

W dniu 17 października 2017 roku w Zakopanem odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, w trakcie którego dokonano omówienia bieżącej działalności NSZZ FSG oraz podjęto stosowne decyzje.

Podczas posiedzenia dokonano oceny braku wprowadzania w życie projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – w zakresie zmian w zasadach rozliczania zwolnień lekarskich funkcjonariuszy. Prezydium ZG NSZZ FSG negatywnie ocenia brak dokonania zmiany zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariusza SG poprzez wprowadzenie prawa do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby w trakcie zwolnienia lekarskiego trwającego łącznie nie dłużej niż 30 dni w ciągu roku kalendarzowego. Prezydium ZG NSZZ FSG oczekuje, że zapowiedź Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o powrocie do pełnopłatnego ,,L4” zostanie jak najszybciej zrealizowana. Podkreślenia wymaga fakt, że zmiana ta jest bezkosztowa i pożądana przez funkcjonariuszy i ich rodziny.

Czytaj dalej